Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Ráiteas Priobháideachais

Is í an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta an Roinn Rialtais atá freagrach as tithíocht agus uisce, as pleanáil fhisiceach agus spásúil, as an rialtas áitiúil, as réamhaisnéis na haimsire agus as oidhreacht thóghta agus nádúrtha.

An dóigh an n-úsáidimid sonraí pearsanta

Ní mór don Roinn sonraí pearsanta áirithe a phróiseáil chun na cúraimí a theastaíonn i bhfeidhmiú ár bhfeidhmeanna a dhéanamh agus cloí le hoibleagáidí dlíthiúla áirithe a bhfuil an Roinn faoina réir.

I measc samplaí de sin tá próiseáil a bhaineann lenár ról mar fhostóir nó i ndáil le ceapacháin chun Bord; sonraí a phróiseáil chun íocaíochtaí a dhéanamh nó iniúchtaí a dhéanamh; aighneachtaí ó chomhairliúcháin phoiblí a phróiseáil; sonraí teagmhála a phróiseáil agus muid i mbun cumarsáide le réimse leathan páirtithe leasmhara de chuid na Roinne; sonraí a phróiseáil i gcúrsa ghnó an Oireachtais; iarratais ar shaoráil faisnéise agus RFC a phróiseáil agus fiosrúcháin nó iarratais ghinearálta le haghaidh faisnéise ó chustaiméirí nó gearáin ó chustaiméirí a phróiseáil; próiseáil i ndáil lenár bhfreagracht as maoirseacht a dhéanamh ar an gcóras toghcháin; tairiscintí a phróiseáil a bhaineann le soláthar poiblí agus comhaontuithe conarthacha le seirbhísí seirbhíse, etc.

Faighteoirí

D’fhéadfaí sonraí pearsanta a mhalartú le Ranna Rialtais eile, leis na húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile, i gcúinsí áirithe i gcás go bhforáiltear ina leith le dlí.

Cá fhad a choinneoimid do shonraí?

Ní choinneoidh an Roinn do shonraí pearsanta ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gá chun na críocha ar chucu ar bailíodh iad agus ar próiseáladh iad ina dhiaidh sin, agus i gcomhréir le ceanglais reachtúla áirithe, nuair is ábhartha. I gcás nach dteastaíonn na sonraí pearsanta a bhailímid a thuilleadh, scriosfaimid nó glanfaimid iad ar bhealach sábháilte.

Slándáil Sonraí

Tá an Roinn tiomanta do do phríobháideachas a chosaint agus a urramú agus baineann sí leas as bearta teicniúla agus eagrúchán cuí chun d’fhaisnéis a chosaint ar rochtain neamhúdaraithe.

Do chearta

Tá an Beartas um Chosaint Sonraí, ina leagtar síos an dóigh a n-úsáidimid do shonraí pearsanta chomh maith le faisnéis a chur ar fáil maidir le do chearta mar ábhar sonraí (lena n-áirítear sonraí maidir leis an gceart chun sonraí a rochtain, maidir leis an gceart chun sonraí a ghlanadh, maidir leis an gceart chun próiseáil a shrianadh, maidir leis an gceart agóid a dhéanamh) ar fáil anseo -  Beartas um Chosaint Sonraí (i mBéarla amháin)

Chun teacht ar chóip de na sonraí pearsanta atá ar coinneáil ag an Roinn, i ndáil leat féin, déan Iarratas Rochtana ó Dhuine is Ábhar do na Sonraí.

Tá an ceart agat chomh maith gearán a dhéanamh le Coimisinéir Cosanta Sonraí na hÉireann (www.dataprotection.ie) má mheasann tú gur sáraíodh do chuid ceart faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, agus tá an ceart agat leigheas breithiúnach a iarraidh.

Teagmháil a Dhéanamh Linn

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le do thoil le hOifigeach Cosanta Sonraí na Roinne, sonraí thíos:

An tOifigeach Cosanta Sonraí,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman
Ríomhphost: data.protection@housing.gov.ie
 

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar