Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

ISO 14001 Teach an Chustaim

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cúlra

Leagann an Roinn an-bhéim ar fad ar mar a éiríonn léi féin ó thaobh cúrsaí comhshaoil agus bhain an Roinn caighdeán creidiúnúcháin idirnáisiúnta 14001 Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán amach do Theach an Chustaim in 2003. Forbraíodh sraith chaighdeán idirnáisiúnta 14000 EIC ionas go gcuirfgnéithe a bhaineann leis an gcomhshaol isteach ina gcuid de chaighdeáin oibriúchán agus táirgí. Éilítear le 14001 EIC go gcuirfear Córas Bainistíochta Comhshaoil (CBC) i ngníomh de réir caighdeán sainmhínithe a aithnítear ar bhonn idirnáisiúnta (faoi mar a leagadh amach i sonraíocht 14001 EIC). Sonraítear ceanglais le caighdeán 14001 EIC:

 • Le haghaidh polasaí comhshaoil a dhéanamh amach
 • Le haghaidh gnéithe a bhaineann leis an gcomhshaol a dhéanamh amach chomh maith le tionchair tháirgí/ghníomhaíochtaí/sheirbhísí
 • Le haghaidh cuspóirí ó thaobh an chomhshaoil agus targaidí intomhaiste a phleanáil
 • Le haghaidh cláir a chur i ngníomh agus a fheidhmiú chun targaidí agus cuspóirí a chomhlíonadh
 • Le haghaidh gníomhartha a sheiceáil agus le haghaidh gníomhartha ceartúcháin
 • Le haghaidh athbhreithnithe ón mbainisteoireacht

Tá CBC deartha chun cabhrú le heagraíocht gnéithe a gníomhaíochtaí, a bhaineann leis an gcomhshaol, a bhainistiú. Baintear seo amach trí athbhreithniú a dhéanamh, trí iniúchóireachtaí, ar raon iomlán a gníomhaíochtaí, an bealach a théann gach ceann díobh i bhfeidhm ar an gcomhshaol a aithint agus trína bheith ag leanúint le clár struchtúrtha le feabhsuithe leanúnacha a dhaingniú ó thaobh a fheabhas is a éiríonn leis an eagraíocht ó thaobh cúrsaí comhshaoil. Rinneadh amach na gnéithe a bhain leis an gcomhshaol do Theach an Chustaim tar éis athbhreithnithe ar gach gníomhaíocht dár dtugtar faoi laistigh den fhoirgneamh.  

Cuireadh an CBC i bhfeidhm mar chuid de ghealltanas na Roinne le feabhsuithe leanúnacha a bhaint amach ó thaobh caighdeán agus comhlánaíonn sé gealltanais i Ráiteas Straitéise na Roinne chun an clár oibre ó thaobh na forbartha inbhuanaithe a thabhairt chun cinn

Céard iad na sochair a bhaineann le creidiúnú 14001 EIC a bheith ag eagraíocht?

Bíonn léargas feabhsaithe ag fostaithe ar na saincheisteanna buntábhachtacha ó thaobh an chomhshaoil agus íomhá phoiblí (níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol) níos fearr ag an eagraíocht. Is féidir airgead a choigilt trí mhéadú ar an éifeachtúlacht agus ar an úsáid a bhaintear as fuinneamh agus as amhábhair in éineacht le méid níos lú de dhramhaíl, a gcaithfear fáil réidh leis, a tháirgeadh. Bhíothas ag brath ar thaithí agus ar chumais an duine nó daoine indibhidiúla roimhe seo le feidhm eagraíochta ó thaobh an chomhshaoil a bhainistiú, ach tá córas rialaithe ann anois ar féidir a úsáid chun cúrsaí a threorú. Trína bheith ag cloí leis an gcaighdeán, tá an eagraíocht i riocht níos fearr anois le rialacháin chomhshaoil a chomhlíonadh.

Fuarthas fíorshochair ó thaobh thionchair ghníomhaíochtaí na Roinne ar an gcomhshaol a laghdú sna réimsí seo a leanas de bharr CBC Theach an Chustaim a bheith curtha i ngníomh:

 • Bainistiú Dramhaíola
 • Úsáid Fhuinnimh/Astúcháin Aeir
 • Cúrsaí Soláthair (stáiseanóireacht, trealamh leictreach, seirbhísí)
 • Cúrsaí Iompair
 • Astúcháin Uisce

Tá an méid seo a leanas san áireamh le gníomhartha a rinneadh:

Bainistíocht Dramhaíola

 • An dramhaíl pháipéir neamhrúnda ar fad a athchúrsáil chomh maith le nuachtáin, irisí, cartúis tonóra, cadhnraí ídithe, buidéil phlaisteacha, gloine, cannaí alúmanaim deochanna, dlúthdhioscaí, DVDeanna, teileafóin shoghluaiste, srl;
 • Pointí bailithe ceallraí caite don fhoireann
 • Pointí bailithe CFL lampaí LED don fhoireann
 • Pointe bailithe Fearas Dramhaíola Tí Leictreach agus Leictreonach (WEEE) don fhoireann
 • Deighilt de dhramhaíl chistine orgánach ónár bpríomhbhialann i dTeach an Chustaim le múiríniú 
 • Déantar ola chócaireachta ón mbialann a dhiúscairt ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
 • Bailíonn cuideachta chreidiúnach ár dtrealamh TF go léir agus déantar é a athchúrsáil nó a dhiúscairt ar an mbealach ceart

Úsáid Fuinnimh / Astaíochtaí

 • Úsáid de roinnt gléasanna ata tíosach ar fhuinneamh, amhail solais ata tíosach ar fhuinneamh, an fheidhm choigilte cumhachta ar threalamh leictreach oifige agus fótachóipeálaithe le háiseanna déphléacsacha 
 • Tá Córas Bainistíochta Fuinnimh Foirgnimh (BEMS) i bhfeidhm i dTeach an Chustaim atá ceangailte leis an gcóras téimh, rud a éascaíonn bainistiú téimh níos éifeachtúla. Rinneadh comhlaí teirmeastatacha a shuiteáil ar radaitheoirí nuair ab fhéidir. 
 • Cuireadh lasca amadóra ar threalamh, amhail fuaraitheoirí uisce/coirí agus ar fhótachóipeálaithe srl. De ghnáth, fágadh na míreanna seo lasctha air thar oíche. Trí lasca amadóra a úsáid, múchtar iad go huathoibríoch agus lasctar iad air athuair go luath gach maidin
 • Déantar coirí a scrúdú le haghaidh éifeachtúlachta agus astaíochtaí gach sé mhí
 • Glacaimid páirt san fheachtas ‘Power of One’ agus scéim "Optimising Power@Work" - OPW
 • Rinneadh gach bolgán filiméid i dTeach an Chustaim a athsholáthar le lampaí atá tíosach ar fhuinneamh
 • Resource Efficiency Action Plan
 • SEAI Public Sector Partnership Programme certification 

Soláthar (páipéarachas, fearas leictreach, seirbhísí)

 • Déantar an páipéar go léir a úsáidimid ar na fótachóipeálaithe agus ar na printéirí as táirgí 100% bunaithe ar dhramhaíl iarthomhaltais
 • Ní cheannaítear ach fótachóipeálaithe, printéirí agus ríomhairí pearsanta a bhfuil áiseanna déphléacsacha agus/nó codlata orthu. Sonraítear ar gach tairiscint gur chóir táirgí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus pacáistiú athchúrsáilte nó in-athchúrsáilte a úsáid le hábhar/seirbhísí a sholáthraítear dúinn

Iompar

 • Cuirimid scéim an phas thaistil bhliantúil laistigh den Roinn chun cinn
 • Tá áiseanna feabhsaithe do rothaithe i bhfeidhm, lena n-áirítear cithfholcadáin, locair, srl.
 • Spreagaimid úsáid na scéime Rothar Chuig an Obair laistigh den Roinn
 • Leagaimid béim ar úsáid iompair phoiblí ar ghnó oifigiúil.

Eisileadh Uisce

 • Tá sconnaí sprionglódáilte atá tíosach ar uisce i bhfeidhm
 • Rinneadh gléasanna coigilte uisce a shuiteáil i gcuid de na sistéil

Feasacht

 • Cuirimid an fhoireann ar an eolas ar bhonn rialta tríd an nuachtlitir agus ar fhógraí taispeána ar conas is féidir leo fuinneamh a choigilt san oifig agus sa bhaile.
 • Cuireadh fógraí chuig gach rannóg ag iarraidh orthu machnamh a dhéanamh ar mhéideanna iarbhír (tuarascálacha, bullaitíní srl.) atá ag teastáil agus orduithe á ndéanamh le clódóirí seachtracha.
 • Tá formhór ár bhfoilseachán ar fáil ar líne.
 • Ag glacadh páirte i bhFeachtas Feasachta Fuinnimh Foirne de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí ‘Optimising Power at Work’.  Ag soláthar faisnéise chun feasacht a ardú agus chun an fhoireann a éascú na hathruithe i gcultúr na hoifige a dhéanamh agus dea-chleachtas bainistíochta comhshaoil a chur chun feidhme.
Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar