Oifigigh Phoiblí Ainmnithe

Ceanglaítear i gCuid 6(4) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 ar gach comhlacht poiblí liosta d’oifigigh phoiblí ainmnithe an chomhlachta a fhoilsiú.  Tá dhá chuspóir leis an liosta:

  • A chur ar chumas baill an phobail daoine ar oifigigh phoiblí ainmnithe iad a aithint; agus
  • Mar acmhainn do bhrústocairí agus tuairisceán á chomhdú acu ar an gClár a bhféadfadh bheith orthu sonraí faoi oifigeach poiblí ainmnithe a fháil.

Lobbying.ie

Lobbying.ie

Lobbying.ie website

Cód Trédhearcachta

Déantar foráil in Alt 5(7) den Acht um Brústocaireacht a Rialáil 2015, go n-ullmhóidh agus go bhfoilseoidh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cód, ar a dtabharfadh an “Cód Trédhearcachta”, ina leagtar amach an dóigh ar féidir le comhlachtaí poiblí ábhartha áirithe, amhail grúpaí comhairleacha airí, a ngníomhaíochtaí a stiúradh ar mhodh trédhearcach.

Trí chloí leis an gCód Trédhearcachta, chomhlíonfadh cumarsáid laistigh de na comhlachtaí sin an díolúine ón gceanglas gníomhaíochtaí brústocaireachta a chlárú agus a thuairisciú

Comhlachtaí ábhartha (grúpaí oibre etc.) atá díolmhaithe faoi gCód Trédhearcachta