Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 2 years 7 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bunaíodh an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil, ar bhonn reachtúil faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998.

Is iad téarmaí tagartha an Choiste comhairle a thabhairt don Aire:

  • i ndáil le haon cheist ghinearálta a bhaineann le cóiríocht don Lucht Siúil
  • i ndáil le haon cheist arna cur ar aghaidh chuige ag an Aire
  • maidir le bearta cuí le comhairliúchán, ar leibhéal áitiúil, leis an Lucht Siúil a fheabhsú, chomh maith le feabhsú ar rannpháirtíocht an Lucht Siúil i soláthar agus i mbainistiú cóiríochta agus
  • maidir le ceisteanna ginearálta a bhaineann le hullmhú, leordhóthaineacht, cur i ngníomh agus comhoibriú na gclár cóiríochta don Lucht Siúil.

Ballraíocht

Cheap an tAire Stáit Tithíochta agus Forbartha Uirbí, Damien English T.D., an seachtú hAonad Comhairliúcháin Náisiúnta um Chóiríocht do Thaistealaithe do théarma trí bliana an 9 Eanáir 2020, i gcomhréir le hAilt 19 agus 20 den Acht um Thithíocht (Cóiríocht do Thaistealaithe) 1998.

Ainm Comhlacht a d'ainmnigh iad
Dr. Eoin O’Sullivan Cathaoirleach, (Ainmnithe ag an Aire )
An tUas. Conor Smith

Aonad an Lucht Siúil, Feidhmeannas Tithíochta Thuaisceart Éireann,

(Ainmnithe ag an Aire )

An tUas Bernard Joyce Gluaiseacht Lucht Siúil na hÉireann
An tUas. Martin Collins Ionad Lucht Siúil Pavee Point
An tUasal  Frank Curran,
 

Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach,

Príomhfheidhmeannach,

Comhairle Contae Chill Mhantáin

An tUasal Joe Peoples,

Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach,

Stiúrthóir Tithíochta agus Seirbhísí Corparáideacha agus Cultúrtha,

Comhairle Contae Dhún na nGall

An tUasal  Eimear O’Brien Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais
An Comh. Thomas Mulligan, Aontas Rialtas Áitiúl na hÉireann, Comhairle Contae Liatroma
An tUas. Tom Welby Aontas Rialtas Áitiúl na hÉireann, Comhairle Contae na Gaillimhe
An tUas Bridget Kelly Fóram Náisiúnta Mhná an Lucht Siúil
An tUas Niamh Milliken Comhairle Contae  Átha Cliath Theas  (Ainmnithe ag an Aire )
An tUas. Paul Benson

Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil,

Príomhoifigeach, an tAonad Cóiríochta agus

Tacaíochta do Thaistealaithe

Is é an Rúnaí don Choiste Deborah O'Sullivan (ríomhphost: Deborah.O'Sullivan@housing.gov.ie)

Tuairiscí Taighde

Tuarascálacha Bliantúla

Sonraí Teagmhála

Seoladh: 
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath,
D01 W6X0.

Ríomhphost: ntacc@housing.gov.ie

 

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.