Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Nós Imeachta le haghaidh Aiseolais/Gearán ó Chustaiméirí

Aisfhreaga Custaiméir

Mura bhfuil tú sásta le cáilíocht na seirbhíse a fuair tú ón Roinn seo, nó dá mba mhaith leat roinnt moltaí a dhéanamh ar mhaithe lenár seirbhísí a fheabhsú, téigh i dteagmháil díreach linn le do thoil. Cuirimid fáilte roimh gach nóta tráchta agus déileálfaimid le do ghearáin/cheisteanna/mholtaí go héifeachtach agus faoi rún.

Gearán

Más mian leat gearán a dhéanamh faoi aon ghné den tseirbhís a fuair tú ón Roinn seo, lean na céimeanna taobh thíos le do thoil. Má bhaineann do ghearán le seirbhís ó údarás áitiúil nó gníomhaireacht a oibríonn faoi scáth na Roinne is ceart dul i dteagmháil leis an údaráis nó gníomhaireacht féin.

  • Céim 1 - Is ceart an gearán a thabhairt ar aird (litir/fón/ríomhphost) sa bhfoirne ina mbainneann sé agus iarracht a dhéanamh chuile mionsonra maidir le do ghearán a chur in iúl dóibh siúd atá chun plé leis.
  • Céim 2 - Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú ón duine thuas, ba chóir duit dul i dteagmháil lenár nOifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí (QCS) ag:-

Oifigeach um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Aonad Cumarsáide, Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath D01 W6X0.
Ríomhphost: qcsofficer@housing.gov.ie

Ombudsman

Más dóigh gur chaitheadh go mí-chothrom leat nó mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh a rinneamar maidir le do ghearán, tá lán-rogha agat teagmháil a déanamh leis an Ombudsman mar gheall air. De réir dlí, tig leis an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar aon ghníomhú riaracháin, ar aon ghnás eile, nó ar ró-mhoill nó faillí a rinneadh le linn duit a bheith ag déileáil linn. Cuireann an tOmbudsman seirbhís ar fáil saor in aisce, neamhchlaon agus neamhspleách,chun díospóidí a réiteach.

Oifig an Ombudsman,
6 Ardán Phort an Iarla, Baile Atha Cliath 2, DO2 W773

Fón: +353 (0)1 639 5600   
Gearán: complaints@ombudsman.ie
Suíomh GréasáinOifig an Ombudsman

Oifigigh Fhiosraithe faoin Acht um Míchumais 2005

Tá Oifigeach Fiosrúchán againn le gearáin a rinneadh faoi Alt 38 den Acht um Míchumas a scrúdú.

Is féidir gearán a dhéanamh don Oifigeach Fiosraithe mas rud é nár chloí an Roinn le haltanna 25, 26, 27 nó 28 den Acht um Míchumais 2005. 

Is féidir gearán a dhéanamh go pearsanta, i scríbhinn, ar an bhfón, trí fhacs nó trí ríomhphost.

Déanfaidh an tOifigeach Fiosrúchán mionscrúduithe go príobháideach, agus déanfaidh siad tuairisc:

  • an bhfuil bonn le do ghearán
  • ina dtabharfar le fios cibé acu ar theip nó nár theip orainn i ndáil le do ghearán.

San áit ar tharla faillí, leagfaidh sí amach na céimeanna a thógfar chun a chinntiú go mbeidh comhlíonadh ann amach anseo. Cuirfear an tuairisc seo ar fáil dár nArd-Rúnaí agus don duine a rinne an gearán

Seo iad sonraí teagmhála an Oifigigh Fhiosraithe:

Danny O'Sullivan, Aonad Bainistíochta Áiseanna, Ríomhphost:danny.osullivan@housing.gov.ie

Trácht Charta

Chun cabhrú linn monatóireacht a dhéanamh ar leibhéal ár seirbhísí agus é a fheabhsú, b'áthas linn agus ba mhór againn do chuid tuairimí agus moltaí maidir le feabhsú a chloisteáil. Is féidir dul i dteagmháil lenár nOifigeach QCS de réir na sonraí teagmhála atá leagtha amach thuas, nó trínár gcárta tráchta ar líne a chomhlánú.

Tá an cárta tráchta ar fáil freisin mar pdf in-íoslódáilte nó mar chóip chrua ar iarratas ó aon bhall dár bhfoireann.