Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iarratas - Foilseacháin Inrochtana

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 4 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Seirbhísí Inrochtana

Leagadh síos an Straitéis Náisiúnta Míchumais agus an tAcht um Míchumas 2005 agus iarracht á déanamh a chur ar chumas daoine atá faoi mhíchumas a bheith rannpháirteach go hiomlán i saol geilleagrach, sóisialta agus cultúrtha an phobail. Tá freagracht mhór ar gach comhlacht poiblí a chinntiú go bhfuil rochtain ag cách ar sheirbhísí a chuirtear ar fáil don phobal, lena n-áirítear eolas inrochtana a bheith ar fáil do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Foilseacháin Inrochtana

Táimid meáite, nuair is féidir agus nuair atá maoiniú ar fáil na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • A chinntiú go gcuirfear ar fáil i bhformáid inrochtana gach foirm agus bileog eolais nuair a iarrfar sin (tá Foirm Iarratais ar leithligh le haghaidh Eolas Inrochtana ar fáil). Fógróimid go hoscailte freisin inrochtaineacht an eolais sin don fhoireann agus don phobal.
     
  • Smaoineofar ar riachtanais chustaiméirí agus foirmeacha, bileoga agus foilseacháin á ndearadh sula bhfoilseofar iad trí cháipéisí mar “First Steps in Producing Accessible Publications” de chuid an Údaráis Náisiúnta Míchumais agus Treoirlínte & Seicliostaí "See it Right" de chuid an RNIB.

A chinntiú go scríobhfar gach foilseachán dár gcuid i dteanga chomh saor ó bhéarlagair agus is féidir. I gcásanna nach bhféadfar é sin a dhéanamh, mar gheall ar an gcineál cáipéise agus ábhar na cáipéise, tabharfaidh baill foirne cúnamh, nuair a iarrfar sin.

B’fhéidir nach bhféadfaí gach cáipéis a chur ar fáil go héasca don phobal i ngach formáid, ach breithneoimid aon iarratas a gheofar, ag féachaint do riachtanais an chustaiméara agus don mhaoiniú a bheidh ar fáil

Samplaí d’Fhormáidí Inrochtana a d’fhéadfadh a bheith ar fáil, ar iarratas

  • Leagan le cló mór
  • Leagan éisteachta CD nó méaróg chuimhne
  • Braille
  • Formáid éasca le léamh
  • Leagan leictreonach HTML

Conas iarratas a dhéanamh ar Fhoilseachán Inrochtana

Líon isteach Foirm Iarratais le haghaidh Eolas Inrochtana le do thoil agus seol ar ais í chuig:-

Steven O'Riordan
Rochtain ar Fhoilsitheoireacht,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Aonad Cumarsáide
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath D01 W6X0

Fón: +353 (0)1 888 2895
Ríomhphost: steven.oriordan@housing.gov.ie