Comhlachtaí Stáit

Comhlachtaí Tráchtála Stáit agus Comhlachtaí Neamhthráchtála Stáit 

An Bord Pleanala

Link to An Bord Pleanala Website

Tá an Bord Pleanála freagrach as cinntí a dhéanamh ar achomhairc agus ar nithe áirithe eile faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú.

Housing Agency

Link to Housing Agency website

Tacaíonn an Ghníomhaireacht Tithíochta le húdaráis áitiúla, le comhlachtaí ceadaithe tithíochta agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil maidir le tithíocht agus seirbhísí tithíochta a sholáthar.

Ervia

Link to ervia website

Is é Ervia an chuideachta ilfhóntais tráchtála leathstáit atá freagrach as bonneagar agus seirbhísí náisiúnta gáis agus uisce na hÉireann a sholáthar.

Housing Finance Agency

Link to Housing Finance Agency website

Cuireann an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe maoiniú iasachta ar fáil d’údaráis áitiúla agus don earnáil tithíochta dheonach lena úsáid acu chun críche ar bith a údaraítear leis na hAchtanna Tithíochta, 1966-2009, agus chun cistí a iasachtú nó a chruinniú chun na gcríoch sin.

Gas Networks Ireland

Link to Gas Networks Ireland website

Is fochuideachta de chuid Ervia é Líonraí Gáis Éireann, atá freagrach as gás náisiúnta na hÉireann a sholáthar.

Irish Water

Link to Irish Water Website

Is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta uisce atá freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce a chur ar fáil ar fud na hÉireann.

LGMA

Link to LGMA website

Gníomhaireacht údarás áitiúil atá sa Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil, a bhfaigheann an chuid is mó dá cistiú ó údaráis áitiúla. Oibríonn sí san earnáil rialtais áitiúil, agus í ag tuairisciú ar fheidhmíocht, de réir mar is gá, don Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Ordnance Survey Ireland

Link to Ordnance Survey Ireland website

Tá Suirbhéireacht Ordanáis Éireann freagrach as taifid chinntitheacha léarscáilithe an Stáit a chruthú agus a chothabháil.

National Oversight and Audit Commission

Link to National Oversight and Audit Commission information

Déanann an Coimisiún Náisiúnta um Fhormhaoirsiú agus Iniúchóireacht iniúchadh agus faireachán ar fheidhmíocht airgeadais aon chomhlachta rialtais áitiúil i dtaca leis na hacmhainní airgeadais atá ar fáil dó agus maoirsíonn sé conas a chuirtear an beartas náisiúnta maidir leis an rialtas áitiúil chun feidhme.

Property Registration Authority

Link to Property Registration Authority website

Is é an tÚdarás Clárúcháin Maoine an eagraíocht Stáit freagrach as clárúcháin gnóthaí maoine in Éirinn agus córas clárú teidil (úinéireacht) do thalamh a chur ar fail.

NTACC

Link to website of National Traveller Accommodation Consultative Committee

Cuireann an Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil comhairle ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil i dtaca le haon nithe ginearálta a bhaineann le cóiríocht don Lucht Siúil agus le cláir chóiríochta don Lucht Siúil a chur chun feidhme agus comhoibriú ina leith.

Pyrite Resolution Board

Link to Pyrite Resolution Board website

Tá an Bord um Réiteach Piríte freagrach as oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar dhamáiste do theaghaisí áirithe a eascraíonn as aistriú piríteach agus maoirsíonn sé cur chun feidhme éifeachtach an chláir oibreacha feabhsúcháin do theaghaisí a ndéantar difear dóibh.

Residential Tenancies Board

Link to Residential Tenancies Board website

Cuireann an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe faisnéis ar ardchaighdeán ar fáil do thionóntaí, do thiarnaí talún agus don phobal i gcoitinne faoi na cearta atá acu agus na hoibleagáidí atá orthu maidir le cónaí agus le cóiríocht a chur ar fáil san earnáil tithíochta ar cíos.

Valuation Office

Link to Valuation Office website

Cuireann an Oifig Luachála luachálacha atá cruinn agus cothrom le dáta ar mhaoine tráchtála agus tionsclaíocha ar fáil d’íocóirí rátaí agus d’údaráis rátála.

Valuation Tribunal

Link to Valuation Tribunal website

Déanann an Binse Luachála cinntí ar achomhairc a dhéantar i gcoinne cinntí ón gCoimisinéir Luachála maidir leis an luacháil ar mhaoine tráchtála.

State Board Membership

Fónamh ar bhord stáit

I gcomhar leis na Treoirlínte ar Cheapacháin chuig Boird Stáit, is é atá sa suíomh Gréasáin stateboards.ie ná pointe teagmhála tiomnaithe aonair is féidir le gach iarratasóir ionchasach a úsáid chun spéis a léiriú i ndul isteach sna boird stáit a thagann faoi shainchúram na Ranna Rialtais uile. Ba cheart aon iarrataí faisnéise nó aon cheisteanna maidir leis an bpróiseas nó maidir le conas iarratas a dhéanamh a chur ar aghaidh chuig info@stateboards.ie 

Déanfar gach ceapachán de réir na reachtaíochta rialaithe do gach Comhlacht Stáit.

Áirítear leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit cur síos ar na róil atá ag Cathaoirligh, ag Comhaltaí Boird agus ag Stiúrthóirí agus ar na freagrachtaí atá orthu.

Táillí Boird

Leagtar amach sa tábla thíos na táillí atá iníoctha i leith na mBord Stáit a thagann faoi shainchúram na Roinne seo. Tá feidhm ag na táillí ón 01/01/2010.

Baineann aon tagairt do luach saothair chathaoirligh agus chomhaltaí na mBord leis an leibhéal táille a bhfuil siad ina theideal. Níl aon táillí iníoctha le seirbhísigh phoiblí a cheaptar chuig Boird Stáit.

Tá sonraí faoi tháillí Boird ar fáil freisin sna tuarascálacha bliantúla faoi seach ó gach eagraíocht lena mbaineann.

Ainm an Chomhlachta Cathaoirleach Comhalta
An Bord Pleanála De bhrí oifige De bhrí oifige
Ervia 31,500 euro 15,750 euro
Líonraí Gáis Éireann De bhrí oifige De bhrí oifige
An Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe 11,970 euro 7,695 euro
An Ghníomhaireacht um Thithíocht agus Pobail Inbhuanaithe 11,970 euro 7,695 euro
Uisce Éireann De bhrí oifige De bhrí oifige
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil Nialas Nialas
An Coimisiún Náisiúnta um Fhormhaoirsiú agus Iniúchóireacht 11,970 euro  7,695 euro 
An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil 8,978 euro **** Nialas
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann 11,970 euro 7,695 euro
An tÚdarás Clárúcháin Maoine 20,520 euro 11,970 euro
An Bord um Réiteach Piríte 8,978 euro 200 euro per diem (2,400 euro in aghaidh na bliana)*
An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe ** **
An Binse Luachála €339.86 per diem*** €339.86 per diem***
An Comhlacht Comhairleach Uisce €8,978 €5,985

* Íoctar táille 200 euro in aghaidh an chruinnithe, faoi réir uasmhéid 2,400 euro in aghaidh na bliana, le comhaltaí den Bhord um Réiteach Piríte.

** Is ar bhonn freastail amháin a íoctar táillí Boird le comhaltaí den Bhord um Thionóntachtaí Cónaithe atá i dteideal na táillí sin a fháil. Déantar sonraí faoi scála na dtáillí agus faoi na méideanna a íoctar a fhoilsiú sna tuarascálacha bliantúla ón mBord um Thionóntachtaí Cónaithe.

*** Íoctar táille suí laethúil 339.86 euro le comhaltaí den Bhinse Luachála i leith freastal ar lánéisteachtaí achomhairc. Beidh táille comhdhála 107.42 euro iníoctha i leith aon chruinnithe leantacha a bheidh riachtanach.

**** Tugann sé seo le fios nach n-íoctar táille le haon chomhalta reatha.

Land Development Agency GA

Land Development Agency Logo

Is comhlacht stáit í an An Ghníomhaireacht um Fhorbairt Talún a bunaíodh chun úsáidí níos fearr a bhaint as talamh atá faoi cheannas an stáit más cuí, agus béim á cur ar sholáthar tithíochta.