Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fógraíonn an tAire Noonan cistíocht de €6m le haghaidh tionscadal oidhreacht thógtha

Foilsithe an Céadaoin, 18 Samh 2020
Minister of State Malcolm Noonan

Lainseáil Malcolm Noonan TD, Aire Stáit Oidhreachta agus Athchóiriú Toghchán, ag an  Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, inniu (Dé Céadaoin 18 Samhain) Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus Ciste um Struchtúir Stairiúla na bliana 2021. Le cistiú de €6 milliún trasna na dá scéime, tá treisiú suntasach á thabhairt d’oidhreacht thógtha na tíre. Táthar ag súil go dtabharfaidh siad tacaíocht arís do na céadta tionscadal, maraon le breis agus 30,000 lá fostaíochta a chruthú.  

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire:

“Anois níos mó ná riamh, caithfear tacaíocht a thabhairt d’ár bpobail lena n-iarrachtaí ár n‑oidhreacht thógtha a dheisiú, a chaomhnú agus a athchóiriú. Ní féidir an iomarca béime a leagan ar thábhacht ár n-oidhreacht thógtha. Tá sí mar dhlúthchuid d’ár gcultúr agus d’ár n‑ómós áite agus ríthábhachtacht don ghéilleagar áitiúil. Mar sin, tá áthas orm a bheith in ann breis infheistíochta a fhógairt don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus don Ciste um Struchtúir Stairiúla araon don bhliain 2021. Léiríonn an méadú cistíochta go €6 milliun sa dá scéim tiomantas an Rialtais seo leanúint ar aghaidh le cosaint agus le caomhnú ár dtimpeallacht thógtha. Ní amháin go mbeidh leas ag an mbreis cistíochta seo do bhreis struchtúr in 2021, ach freisin méadóidh sé líon na laethanta fostaíochta a ghintear ón dá scéim. Léiríonn fógra an lae inniu tiomantas leanúnach an Rialtas feabhas a chur ar ár dtimpeallacht thógtha.”

Tabharfaidh An Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha agus An Ciste um Struchtúir Stairiúla tacaíocht d’úinéirí agus do choimeádaithe struchtúr caomhnaithe i ngach údarás áitiúil transna na tíre in 2021. Le chéile, tabharfaidh an dá scéim tacaíocht do na céadta tionscadal dlúthfhostaíochta de mhion‑scála, maraon le tionscadail níos mó, chun ár dtimpeallacht thógtha stairiúil a dheisiú agus a chaomhnú. Tabharfaidh na tionscadail tacaíocht shuntasach freisin do phoist áitiúla i gcaomhnú, i scileanna traidisiúnta agus i dtógáil, ag tabhairt treisiú ríthábhachtach don ghéilleagar áitiúil i rith an ama dhúshlánaigh seo agus ginfear breis agus 30,000 lá fostaíochta.

Beidh dhá shruth píolótach nua sa Chiste um Struchtúir Stairiúla 2021 freisin: ceann do struchtúir dhúchasacha agus ceann eile d’aghaidheanna siopaí staitiúla. Tabharfaidh an sruth do struchtúir dhúchasacha tacaíocht do, ar a nglaotar foirgnimh thraidisiúnta ‘neamhfhoirmiúla‘ atá mar chuid shuntasach d’ár n‑oidhreacht chultúrtha neamhláimhsithe, a dúirt an tAire Noonan. Bhíothas i gcónaí in ann cistíocht a fháil faoin gCiste d’aghaidheanna siopaí. Chun dreasacht a thabhairt d’iarratasóirí in 2021, beidh údaráis áitiúla in ann gearrliosta a dhéanamh de thionscadal breise, má bhaineann an tionscadal sin le hathchóiriú agus le caomhnú aghaidheanna siopaí, maraon le fuinneoga agus/nó comharthaíocht”.

In 2020, fuair breis agus 450 tionscadal cistiú ón dá scéim, idir dheisiúcháin bheaga riachtanacha d’earraí uisce báistí agus deisiúcháin ar dhíonta ar scála mór. Ceann de na tionscadail is neamhghnách ab ea oibreacha caomhnaithe agus cóta nua péint ar shainchomhartha ionúin an Fear Miotail ag An Ros i gContae Shligigh.  

Áiríonn an chistíocht a d’fhógair an tAire Noonan €3 milliún don Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha, méadú de 20% ó Scéim 2020 agus €3 milliún don Chiste um Struchtúir Stairiúla, sin méadú de os cionn 75% ó Chiste 2020. Tá na scéimeanna oscailte d’iarratais ó inniu go dtí an 29 Eanáir 2021. Tá sonraí na scéimeanna, maraon le conas iarratas a dhéanamh, ar fáil ar shuíomhanna gréasáin na n-údarás áitiúil agus ar shuíomh gréasáin na Roinne ag  www.housing.gov.ie  

Ag labhairt dó ag lainseáil an lae inniu, duírt Darragh O’Brien, TD, Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta:

“Síniú a d’fhág gach glúin inár bpobail is ea ár n-oidhreacht thógtha. Tá na sraitheanna daite sin den stair fhisiciúil mar chuid d’ár DNA náisiúnta agus bhí áthas orm, in éineacht le mo chomhghleacaí, an tAire Stáit Malcolm Noonan, TD, a bheith in ann infheistíocht shuntasach a fháil i mBuiséad 2021 chun cabhrú leis an gcéad bhabhta infheistíochta eile chun an oidhreacht sin a chosaint agus a chaomhnú.”

Ag cur leis an méid a dúirt an tAire O’Brien, dúirt an tAire Stáit Rialtais Áitiúil, Peter Burke TD:

“Is maith a fheiceáil go bhfuil an rialtas lárnach agus áitiúil ag comhoibriú lena chéile chun tionscadail oidhreacht thógtha a chur chun cinn trasna na tíre, ag cinntiú go bhfuil cosaint á tabhairt d’ár n-oidhreacht mar shócmhainn phobail. Thug COVID-19 deis do roinnt mhaith dúinn níos mó ama a chaitheamh go háitiúil agus cabhraíonn scéimeanna dá leithéid dúinn chun mothú ionannais méadaithe a fhorbairt mar chuid de bhaill de phobail choiteann.”

Catagóra 
Fo-Ábhar