Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann – Stáisiún Cumhachta Núicléiche Sizewell C, Suffolk, Sasana

An fáth go bhfuiltear ag tabhairt faoin gcomhairliúchán seo?

Faoi théarmaí Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta i gComhthéacs Trasteorann (Coinbhinsiún Espoo), 1991 agus Treoir 2011/92/AE ón AE maidir le measúnú a dhéanamh ar éifeachtaí tionscadal áirithe poiblí agus príobháideach ar an timpeallacht (“an Treoir MST”), tá ar Bhallstáit páirt a ghlacadh i gcomhairliúchán poiblí trasteorann maidir le tionscadail ar dóchúil go mbeidh éifeachtaí suntasacha acu ar thimpeallacht Stáit máguaird mar chuid den mheasúnacht tionchair timpeallachta ar fhorbairt a bheartaítear. Ar an gcuspóir seo, tá ar an mBallstát a mbeartaítear tabhairt faoin tionscadal ina chríoch cur síos a chur faoi bhráid an Stáit a ndéantar difear dó, tráth nach déanaí ná nuair a bhíonn a phobal féin á chur ar an eolas, faoin tionscadal agus aon eolas atá ar fáil ar a thionchar féideartha trasteorann.

Fuair gach údarás pleanála in Éirinn eolas le déanaí i bhfoirm litir fógra dar dáta an 8 Iúil 2020 a sheol Cigireacht Phleanála na Ríochta Aontaithe (PINS) chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil (an RTPRÁ) a bhaineann le hiarratas ar thoiliú forbartha (iarratas pleanála) do Stáisiún Cumhachta Núicléiche Sizewell C a bheartaítear, atá le tógáil in Suffolk, Sasana, an RA.

Luaitear sa litir a sheol PINS na Ríochta Aontaithe go bhfuil iarratas faighte ag an Rúnaí Stáit maidir leis an bhforbairt a bheartaítear, ina gcuimsítear dhá aonad Imoibreora bhrúchóirithe na Ríochta Aontaithe-na hEorpa (UK EPR™), ag a bhfuil acmhainn iomlán láithreáin thart ar 3,340 MW, agus teastaíonn forbairt ghaolmhar chun Stáisiún Cumhachta Núicléiche Sizewell C a thógáil nó a oibriú nó chun a thionchair a mhaolú.

Is éard atá i dTionscadal Sizewell C ná príomhshaoráid an stáisiúin chumhachta núicléiche agus forbairtí gaolmhara chun tógáil agus oibriú an stáisiúin chumhachta núicléiche a éascú, an méid seo a leanas ina measc;

 • Bonneagar fuaraithe uisce amach ón gcósta agus oibreacha eile muirí,
 • Limistéir shealadacha thógála agus saoráidí coimhdeacha áirithe reatha a athlonnú, a scartáil agus a athsholáthar a bhaineann le stáisiún cumhachta núicléiche oibríochtúil Sizewell B,
 • Roinnt oibreacha gaolmhara forbartha amach ón bpríomhláithreán a theastaíonn chun tógáil nó oibriú a éascú, an méid seo a leanas ina measc;
 • Dhá láithreán shealadacha páirceála agus taistil an trácht a chruthaíonn an lucht saothair tógála a bhainistiú,
 • Seachbhóithre buana, nascbhóithre agus feabhsúcháin ar an mórbhealach chun an trácht a mhaolú agus chun éifeachtaí i leith sábháilteachta ar bhóithre a mhaolú i rith na tógála agus an oibrithe,
 • Saoráidí sealadacha bainistíochta lasta i rith na tógála; agus
 • Síntí agus feabhsúcháin shealadacha agus bhuana le/ar an mbonneagar iarnróid reatha.
 • Síntí agus feabhsúcháin shealadacha agus bhuana le/ar an mbonneagar iarnróid reatha.

Sainaithníodh an fhorbairt a bheartaítear mar thionscadal laistigh de scóip alt 2 d’Aguisín 1 le Coinbhinsiún Espoo, faoi mar a cuireadh i bhfeidhm faoi na Rialacháin um Pleanáil Bonneagair (Measúnacht Tionchair Timpeallachta), 2017 (“na Rialacháin MST”) (Reachtaíocht na RA).

Rinne an Rúnaí Stáit scagadh faoi dhó, dá réir sin, ar an togra - uair amháin sula ndearnadh an t-iarratas agus arís eile i ndiaidh an t-iarratais a fháil. Ba é an cinntiúchán a rinneadh faoin scagadh an dá babhta ná nach dóchúil go n-imreoidh an fhorbairt a bheartaítear drochthionchair shuntasacha thrasteorann ar an timpeallacht sa Stát seo. Rinne an Rúnaí Stáit cinneadh, áfach, chun fógra a thabhairt d’Éirinn más dóchúil go n-imreoidh an fhorbairt drochtionchair shuntasacha thrasteorann sa Stát seo, faoi mar a bhforáiltear dó in Airteagal 3(1) de Choinbhinsiún Espoo.

Screening Assessment

Cuirtear sonraí ar fáil sa litir dar dáta an 8 Iúil 2020 faoin áit ar féidir teacht ar eolas breise ar an bhforbairt a bheartaítear ar láithreán gréasáin PINS an RA – féach, chomh maith, an nasc a sholáthraítear faoi “Conas páirt a ghlacadh” thíos.

Conas Páirt a Ghlacadh

Is féidir teacht ar litir an 8 Iúil 2020 ó PINS an RA sa mhír “Cáipéisí” thíos, sa mhullach ar na cáipéisí is mó a cheaptar a bhaineann le hábhar i dtaobh chuspóirí an chomhairliúcháin trasteorann.  Beidh cóip chlóite de na cáipéisí seo, sleachta san áireamh ó Ráiteas Timpeallachta an iarratasóra, ar fáil le haghaidh iniúchadh poiblí i rith uaireanta oifige i ngach oifig údaráis áitiúil ó Dé Céadaoin, an 2 Meán Fómhair. Mar gheall ar éifeachtaí Covid-19, áfach, b’fhéidir nach mbeifear in ann na cáipéisí seo a iniúchadh ach trí choinne a dhéanamh. Moltar go ndéantar teagmháil le d’údarás áitiúil sula dtaistealaíonn tú chun an cháipéisíocht a fheiceáil, lena shoiléiriú an gá duit coinne a dhéanamh. Is féidir cóip a cheannach ón údarás ar tháille nach mó ná an costas réasúnta a bhíonn ar chóipeáil.   Tá an cháipéisíocht go léir a bhaineann leis an iarratas ar thoiliú forbartha don fhorbairt a bheartaítear, cáipéisíocht bhreise nó leasaithe san áireamh, lena nglactar faoi lánrogha PINS an RA, ar fáil freisin lena léamh ar láithreán gréasáin PINS.

Aighneachtaí nó breathnóireacht a dhéanamh

Is féidir aighneacht nó breathnóireacht maidir le héifeachtaí féideartha trasteorann na forbartha a dhéanamh i scríbhinn nó ar ríomhphost chuig an Rannóg Pleanála san údarás pleanála don cheantar ina gcónaíonn an duine nó ina bhfuil ceannoifig an chomhlachta atá i gceist suite (féach sonraí teagmhála do gach údarás pleanála ag bun an leathanaigh seo).  Caithfidh gach aighneacht nó breathnóireacht an méid seo a leanas a dhéanamh –

 1. an teideal “Comhairliúchán poiblí timpeallachta trasteorann – Stáisiún Cumhachta Núicléiche Sizewell C” a bheith aige,
 2. ainm agus seoladh an duine, an údaráis nó an chomhlachta a bhfuil an aighneacht nó an bhreathnóireacht á déanamh  aige agus ainm an duine, más ann dó, atá ag gníomhú thar ceann an duine, an údaráis nó an chomhlachta sin a bheith curtha san áireamh, agus;
 3. cúiseanna, breithnithe agus argóintí a chur san áireamh ar a mbunaítear an aighneacht nó an bhreathnóireacht.

Féach, freisin, le do thoil, “Téarmaí agus Coinníollacha” agus “An méid a dhéanfaimid le d’aighneachtaí nó do bhreathnóireacht” thíos.

Spriocdhátaí chun aighneachtaí nó breathnóireacht a dhéanamh

Is é an spriocdháta d’aighneachtaí nó do bhreathnóireacht scríofa a dhéanann an t-údarás pleanála faoin bpróiseas comhairliúcháin trasteorann seo  scor gnó Dé Céadaoin, an 28 Deireadh Fómhair 2020 ar a dhéanaí. Ní aithneoidh ná ní fhreagróidh an t-údarás pleanála ar bhonn aonair d’aighneachtaí nó do bhreathnóireacht. Ní ghlacfaidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil le haighneachtaí nó breathnóireacht maidir leis an tionscadal.

Cáipéisí

Cáipéisí Fógra agus Scagtha Trasteorann

No Caipéisí
1

An Litir an 8 Iúil 2020 ó Chigireacht Phleanála na Ríochta Aontaithe (PINS) chuig an RTPRÁ ina dtugtar an deis d’Éirinn chun Comhairliúchán Trasteorann a chur ar siúl ar Stáisiún Cumhachta Núicléiche Sizewell C a bheartaítear.

Tá naisc le láithreán gréasáin PINS sa litir inar féidir teacht ar eolas breise ar an bhforbairt a bheartaítear, an Ráiteas Timpeallachta iomlán agus na cáipéisí go léir eile a bhaineann leis an iarratas. 

2 Sizewell C First and Second Transboundary Screening Determinations 
3 Tuairim an GCC an 20 Iúil 2020, faoi chinntiúchán scagtha trasteorann Rúnaí Stáit an RA,  

Cáipéisí an Ráitis Timpeallachta (an RT)

No Caipéisí
4 1.3 Navigation Document
5 1.1 Appendix 1.1D Glossary
6 Environmental Statement - Non-Technical Summary
7 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 1 Introduction Appendices 1A - 1B
8 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 2 Overview of the Sizewell C Project Figure 2.1
9 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 1 Introduction Figure 1.1
10 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 2 Overview of the Sizewell C Project Appendix 2A - Sizewell B Relocated Facilities Environmental Statement Part 3 of 4
11 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 2 Overview of the Sizewell C Project Appendix 2A - Sizewell B Relocated Facilities Environmental Statement Part 1 of 4
12 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 2 Overview of the Sizewell C Project Appendix 2A - Sizewell B Relocated Facilities Environmental Statement Part 2 of 4
13 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 2 Overview of the Sizewell C Project Appendix 2A - Sizewell B Relocated Facilities Environmental Statement Part 4 of 4
14 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 6 EIA Methodology Appendix 6B - EIA Scoping Opinion
15 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 6 EIA Methodology Appendices 6D - 6Y
16 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 6 EIA Methodology Appendix 6A - EIA Scoping Report
17 6.1 Volume 1 Introduction to the Environmental Statement Chapter 6 EIA Methodology Appendix 6C - Responses to EIA Scoping Opinion Comments
18 6.3 Volume 2 Main Development Site Chapter 7 Spent Fuel and Radioactive Waste Management
19 6.3 Volume 2 Main Development Site Chapter 25 Radiological Considerations
20 6.3 Volume 2 Main Development Site Chapter 25 Radiological Considerations Appendices 25A - 25C
21 6.3 Volume 2 Main Development Site Chapter 27 Major Accidents and Disasters
22 6.3 Volume 2 Main Development Site Chapter 27 Major Accidents and Disasters Appendix 27A Sizewell C Project Environmental Risk Record
23 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 1 Introduction and Methodology
24 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 1 Introduction and Methodology Appendices 1A - 1B
25 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 1 Introduction and Methodology Figures 1.1 - 1.2
26 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 2 Inter-relationship effects
27 6.11 Volume 10 Project-Wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 2 Inter-relationship Effects Appendix 2A Interrelationship effects on human and other receptors
28 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 3 Assessment of Project-wide Effects
29 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 4 Assessment of Cumulative Effects with Other Plans, Projects and Programmes
30 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 4 Assessment of Cumulative Effects with Other Plans, Projects and Programmes Appendices 4A - 4C
31 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 5 Transboundary Effects Appendix 5A: Long Form Transboundary Screening Matrix
32 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 5 Transboundary Effects
33 6.11 Volume 10 Project-wide, Cumulative and Transboundary Effects Chapter 5 Transboundary Effects Figure 5.1

 Cáipéisí na Tuarascála Measúnaithe ar Rialacháin  na nGnáthóg

No Caipéisí
34 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 1: Screening and Appropriate Assessment Part 1 of 5
35 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 1: Screening and Appropriate Assessment Part 2 of 5
36 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 1: Screening and Appropriate Assessment Part 3 of 5
37 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 1: Screening and Appropriate Assessment Part 4 of 5
38 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 1: Screening and Appropriate Assessment Part 5 of 5
39 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 2: Stage 3 Assessment of Alternative Solutions
40 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 3: Stage 4 Imperative Reasons of Public Interest
41 5.10 Shadow Habitats Regulations Assessment Volume 4: Compensatory Measures

Cáipéisí an Dréacht-Ordaithe um Thoiliú Forbartha

No  Caipéisí
42 3.1 Draft Development Consent Order (Draft DCO)
43 3.2 Explanatory Memorandum
 

Téarmaí agus Coinníollacha

Cuirtear in iúl d’fhreagróirí go bhfuil an Roinn faoi réir an Achta um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus na reachtaíochta um Chosaint Sonraí.

Seachas ainm agus seoladh, níor cheart eolas pearsanta, rúnda ná eolas atá íogair i dtaobh cúrsaí tráchtála de a chur san áireamh i d’aighneacht nó do bhreathnóireacht agus measfar go bhfuil an t-eolas go léir i d’aighneacht inscaoilte faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

An méid a dhéanfaimid le d’aighneachtaí nó do bhreathnóireacht

I ndiaidh go ndúntar an tréimhse chun aighneacht nó breathnóireacht a dhéanamh, rachaidh gach údarás pleanála i gcomhairle leis an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Mar chuid den chomhairliúchán seo leis an Aire, seolfaidh gach údarás pleanála cóipeanna d’aighneachtaí nó de bhreathnóireacht agus achoimre ar an gcéanna ar aghaidh chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. A luaithe a bhíonn an próiseas seo críochnaithe, seolfaidh gach údarás pleanála gach aighneacht nó breathnóireacht chomh maith le achoimre ar an gcéanna ar aghaidh chuig Cigireacht Phleanála an RA a fhaigheann siad tríd an gcomhairliúchán poiblí seo. Is féidir aighneachtaí nó breathnóireacht a fuarthas nó achoimre ar an gcéanna a fhoilsiú ar láithreán gréasáin PINS an RA, agus is féidir iad a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an údaráis phleanála atá i gceist. Ní fhoilseoidh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil aon aighneachtaí nó breathnóireacht nó aon achoimre ar an gcéanna.

Sonraí teagmhála d’aighneachtaí nó breathnóireacht

Údarás Áitiúil Seoladh Seoladh Ríomhphoist na haighneachta Uimhir Ghutháin
Ceatharlach

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae, Cheatharlach,
Oifigí an Chontae, Bóthar Bhaile Átha Í, Ceatharlach
R93 E7R7

Planningdevman@carlowcoco.ie 059 9170346
An Cabhán

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae an Chabháin,Teach Cúirte an Chabháin, Sráid Fhearnáin, An Cabhán, H12 R6V2

plan@cavancoco.ie 049 4378300
An Clár

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae an Chláir, Áras Contae an Chláir,
An Bóthar Nua, Inis, Contae an Chláir, V95 DXP2

transboundaryeia@clarecoco.ie 065 6846232
Cathair Chorcaí

An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach Chorcaí, Halla na Cathrach,
Sráid Anglesea, Corcaigh, T12 T997

planningpolicy@corkcity.ie 021 2389811
Contae Chorcaí

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chorcaí, Áras an Chontae,
Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh, T12 R2NC

PlanningSizewell@corkcoco.ie 021 4285225
Cathair Bhaile Átha Cliath

Bloc 4, Urlár 0, Oifigí na Cathrach, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8,
D08 RF3F

transboundary@dublincity.ie 01 222 2149
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 

An Rúnaíocht Pleanála, Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin,
Áras an Chontae, Bóthar na Mara, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath,
A96 K6C9

planningsecretariat@dlrcoco.ie 01 2454700
Dún na nGall

An tÚdarás Pleanála, Comhairle Contae Dhún na nGall, Áras an Chontae,
An Diamant, Leifear, Contae Dhún na nGall, F93 Y622

planning@donegalcoco.ie 074 9153900
Fine Gall

Comhairle Contae Fhine Gall, Áras an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath, K67 X8Y2

Fingal.DevelopmentPlan@fingal.ie 01 890 5000
Contae na Gaillimhe

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae na Gaillimhe, Áras an Chontae,
Cnoc na Radharc, Gaillimh, H91 H6KX

planning@galwaycoco.ie 091 509000
Cathair na Gaillimhe

An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach,
Bóthar an Choláiste, Gaillimh, H91 X4K8

planning@galwaycity.ie 091 536516
Cill Dara

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chill Dara, Áras Chill Dara,
Páirc Devoy, An Nás, Contae Chill Dara, W91 X77F

plandept@kildarecoco.ie 045 980200
Ciarraí

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Ráth
Teas, Trá Lí, Contae Chiarraí, V92 H7VT

plan@kerrycoco.ie 066 7183796
Cill Chainnigh

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Áras an Chontae,
Sráid Eoin, Cill Chainnigh, R95 A39T

planning@kilkennycoco.ie 056 7794000
Luimneach

An Rannóg Pleanála, Urlár 1, Oifigí Chomhairle Contae agus Cathrach Luimnigh, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach, V94 WV78

Planning@limerick.ie 061 556000
An Longfort

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae an Longfoirt, Áras an Chontae,
Great Water Street, An Longfort, N39 NH56

planning@longfordcoco.ie 043 3343431

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Lú, Halla an Bhaile, Sráid Crowe,
Dún Dealgan, Contae Lú, A91 W2OC

transboundary@louthcoco.ie 042 9392967
Laois

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Laoise, Áras an Chontae, Ascaill JFL, Port Laoise, Contae Laoise, R32 EHP9

transboundarysub@laoiscoco.ie 057 8664000
Liatroim

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Liatroma, Áras an Chontae, Ardán Naomh Seoirse, Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma, N41 PF67

planning@leitrimcoco.ie 071 6920005
An Mhí

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Uaimh, Contae na Mí, C15 Y291

planning@meathcoco.ie 046 9097000
Maigh Eo

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal,
Caisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo, F23 WF90

planning@mayococo.ie 094 9064000
Muineachán

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Mhuineacháin, Oifigí an Chontae, An Gleann, Bóthar an Ghleanna, Coill an Ghabhann, Muineachán, H18 YT50

Planning@monaghancoco.ie 047 30532
Uíbh Fhailí

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Uíbh Fhailí, Áras an Chontae, Bóthar na Rátha, Tulach Mhór, Contae Uíbh Fhailí, R35 F893

planning@offalycoco.ie 057 9346800
Ros Comáin

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Ros Comáin, Áras an Chontae, Bóthar an Teampaill, Ros Comáin, F42 VR98

planning@roscommoncoco.ie 090 6637100
Sligeach

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Shligigh, Halla na Cathrach, Sráid na Cé, Sligeach, F91 PP44

planning@sligococo.ie 071 911 4452
Baile Átha Cliath Theas

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, Áras anChontae, Cearnóg Belgard Thuaidh Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, D24 YNN5

https://consult.sdublincoco.ie/ 01 414 9000
Tiobraid Árann

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Thiobraid Árann, Na hOifigí Cathartha,
Bóthar Luimnigh, An tAonach, Contae Thiobraid Árann, E45 A099

planning@tipperarycoco.ie 0761 065000
Port Láirge

An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, An 1ú hUrlár, Foirgneamh Menapia, An Meal, Port Láirge, X91 FXN4

sizewell@waterfordcouncil.ie 0761 102020
An Iarmhí

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae na hIarmhí, Áras an Chontae, Sráid an Mhóta, An Muileann gCearr, Contae na hIarmhí, N91 FH4N

https://consult.westmeathcoco.ie/en/

044 9332165
Loch Garman

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Loch Garman, Áras an Chontae, An Charraig Leathan, Loch Garman, Y35 WY93

submissions@wexfordcoco.ie 053 9196240
Cill Mhantáin

An Rannóg Pleanála, Comhairle Contae Chill Mhantáin, Áras an Chontae, Bóthair an Stáisiúin, Na Geataí Bána, Baile Chill Mhantáin, A67 FW96

plandev@wicklowcoco.ie 0404 20100

 

Catagóra 
Ábhar 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Céadaoin, Meán Fómhair 2, 2020
Ag Dúnadh 
Céadaoin, Deireadh Fómhair 28, 2020