Pleanáil

Tá an leathanach seo fós á thógáil. Beidh sé ar fáil go luath.

Ó thaobh beartais de, is é atá i gceist le pleanáil ná a chinntiú go gcuirfear an fhorbraíocht cheart i bhfeidhm sna háiteanna cearta, ag an am ceart. Soláthraítear inár gcóras pleanála an bonneagar sóisialta, eacnamaíoch agus fisiciúil is gá chun freastal ar riachtanais an phobail ar bhealach a thabharfaidh cosaint do shaintréithe iomadúla ár dtimpeallachta nádúrtha agus tógtha. Is é an córas sin atá ina threoir ag údaráis phleanála na hÉireann, agus cuireann na húdaráis na beartais sin i bhfeidhm agus iarratais aonair á meas acu. Ag seo thíos déantar achoimriú ar an réimse dlíthe, treoirlínte agus próiseas is bonn le cúrsaí pleanála na hÉireann:

Próisis phleanála na hÉireann – iarratais phleanála, achomhairc, ionchúiseamh, díolúintí srl.
Struchtúir phleanála na hÉireann – beartais agus treoirlínte náisiúnta, pleanáil réigiúnach, pleananna forbartha srl.

Is muid atá freagrach as úsáid imeall na trá a rialú, rud a dhéanaimid trí chóras léasaithe agus ceadúnaithe.

Legislation and Guidelines

Reachtaíocht agus Treoirlínte

Circulars

EIA Portal

Tairseach - Measúnacht Tionchair Timpeallachta (MTT)

Foreshore Consenting

Climate Action

Gníomhú ar son na hAeráide