Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí

Cad iad na forbairtí is déanaí?

D'fhoilsigh Airí Eoghan Murphy agus Damien English an Dréacht-Creat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (NMPF) le haghaidh comhairliúcháin phoiblí. Is féidir eolas faoin gcomhairliúchán poiblí a fháil anseo.

Tuarascáil Bhonnlíne

Ceann de na chéad gharspriocanna a aithníodh sa treochlár is ea tuarascáil a fhoilsiú i gcomhair comhairliúcháin, tuarascáil ina leagfar amach an comhthéacs ina bhfuil an plean spásúil muirí á fhorbairt agus a d'fhéadfadh cabhrú le sainaithint a dhéanamh ar na príomhcheisteanna nach mór aghaidh a thabhairt orthu leis an bpleanáil mhuirí. Foilsíodh an Tuarascáil Bhonnlíne maidir leis an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí an 18 Meán Fómhair 2018, agus leagtar amach inti:

 • an comhthéacs beartais, reachtaíochta agus rialála maidir le pleanáil spásúil mhuirí agus maidir leis an gcéad phlean de chuid na hÉireann a fhorbairt;
 • tuairisc ar an staid mar atá faoi láthair i dtéarmaí na forbartha atá déanta san earnáil agus na ngníomhaíochtaí atá ar bun cheana i limistéar muirí na hÉireann, lena n-áirítear na deiseanna atá le tapú agus na srianta atá i gceist sa dá réimse sin;
 • cur síos tosaigh ar chuspóirí ardleibhéil féideartha don chéad Chreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí de chuid na hÉireann; agus
 • roinnt ceisteanna nó saincheisteanna comhairliúcháin atá beartaithe chun plé agus machnamh a spreagadh i measc na bpáirtithe leasmhara. Tá na freagraí ar na ceisteanna sin ina n-ionchur ríthábhachtach don dréachtphlean.

Aighneachtaí a Fuarthas ar an Tuarascáil Bonnlíne

Tugann Forbhreathnú ar na Freagraí a Fuarthas (i mbéarla amháin)  achoimre ar na hábhair a thug freagróirí orthu i n-aighneachtaí. Is féidir cóipeanna de na haighneachtaí a fháil anseo (i mbéarla amháin) Tugann an doiciméad um an bPróiseas Comhairliúcháin Phoiblí ar an Tuarascáil Bonnlíne faisnéis faoin gcaoi a ndeachaigh an comhairliúchán poiblí ar an Tuarascáil Bhunlíne i bhfeidhm ar ullmhúchán an Dréacht-NMPF.

Treochlár an NMPF

D'fhoilsigh an tAire Eoghan Murphy agus an tAire Damien English (12 Nollaig 2017) I dTreo Phlean Spásúlachta Mhuirí d’Éirinn  – treochlár maidir leis an bhforbairt ar an gcéad phlean spásúil muirí de chuid na hÉireann.

Beidh ceithre chéim leathana i gceist san fhorbairt ar an bplean.

 • Ba é an chéad cheann, a raibh an Treochlár ina chuid lárnach de, an chéim thionscnaimh nó an chéim ghníomhachtaithe inar fógraíodh an cur chuige a bhí beartaithe ag an Rialtas maidir leis an PSM a fhorbairt agus ina ndearnadh an teagmháil tosaigh le páirtithe leasmhara. Bhí an chéim sin ar bun go dtí deireadh na bliana 2017.
 • Cuireadh tús le Céim 2, an príomhchéim forbartha, i R1 2018 agus ritheann sé go dtí tús 2020. Chuimsigh sé an dréacht NMPF agus tuarascálacha comhshaoil gaolmhara a ullmhú agus a fhoilsiú le haghaidh comhairliúcháin phoiblí (féach tuilleadh eolais thuas).
 •  Is é Céim 3 an chéim chun críche ina ndéanfar an Dréacht NMPF agus na tuarascálacha comhshaoil gaolmhara a leasú de réir mar is gá bunaithe ar an aiseolas a fuarthas sa chomhairliúchán poiblí. Ullmhófar an NMPF deiridh agus na tuarascálacha comhshaoil gaolmhara lena gcur faoi bhráid an Rialtais agus glacfaidh an tOireachtas iad in 2020 sula gcuirtear ar aghaidh chuig an gCoimisiún Eorpach iad roimh spriocdháta Mhárta 2021 atá leagtha amach faoin Treoir.
 • Le linn chéim 4, cuirfear an plean chun feidhme agus déanfar athbhreithniú air, ag tosú nuair a bheidh an leagan deiridh den Phlean Spásúil Muirí foilsithe.

Más mian leat a bheith curtha ar ár liosta seoltaí seol na sonraí teagmhála chuig MSP@housing.gov.ie le do thoil.

Grúpa Comhairleach Geallsealbhóirí

Tá Grúpa Comhairleach bunaithe chun rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí ábhartha ó na piléir eacnamaíocha, chomhshaoil ​​agus shóisialta a éascú sa phróiseas MSP. Is é cuspóir an Ghrúpa Chomhairligh leas a bhaint as acmhainneacht agus cumas réimse leathan earnálacha lena n-áirítear ionadaíocht ón earnáil phoiblí, ón earnáil ghnó, ó earnálacha comhshaoil, sóisialta agus eolasbhunaithe chun smaointeoireacht straitéiseach agus cinnteoireacht a threorú in ullmhú pleananna spásúla mara . Cuireann an Grúpa Comhairleach obair an Ghrúpa Idir-Rannach BPA ar an eolas freisin agus soláthraíonn sé nuashonruithe, tuarascálacha nó moltaí de réir mar is gá.

Tuilleadh eolais agus doiciméid faoin nGrúpa Comhairleach

Cad é Phleanáil Spásúil Mhuirí?

Bealach nua is ea an Phleanáil Spásúil Mhuirí (PSM) chun breathnú ar an gcaoi a n-úsáideann muid an limistéar muirí agus a phleanáil cén chaoi ab fhearr úsáid a bhaint as san am atá le teacht.  Faoin PSM, déanfar iarracht cothromaíocht a bhaint amach idir na héilimh éagsúla a bhaineann le húsáid na farraige, lena n-áirítear an gá atá le cosaint na muirthimpeallachta. Is éard atá i gceist leis a phleanáil cén uair agus cén áit a mbeidh gníomhaíochtaí ar siúl ag daoine ar farraige.  Bainfear leas as lena chinntiú go mbeidh na gníomhaíochtaí sin chomh héifeachtach agus chomh hinbhuanaithe agus is féidir. Leis an bpleanáil spásúil mhuirí, bíonn ról trédhearcach ag na páirtithe leasmhara maidir le gníomhaíochtaí muirí a phleanáil.

An Treoir

In 2014, ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh Treoir 2014/89/AE . Faoin treoir sin, bunaíodh creat i leith PSM agus sonraíodh inti na príomhchuspóirí (Airteagal 5) agus na ceanglais íosta (Airteagal 6). Ní mór an Plean Spásúil Muirí a bheith i bhfeidhm faoi mhí an Mhárta 2021.

Tuilleadh eolais faoin Treoir 

Reachtaíocht Náisiúnta

Rinneadh an Treoir MSP a thrasuí i ndlí na hÉireann den chéad uair le rialacháin a rinneadh i 2016 (IR 352 de 2016). Ó rinneadh na rialacháin faoi Acht na gComhphobal Eorpach 1972, bhí siad teoranta do na bearta a theastaíonn chun an treoir a thrasuí. I mí Dheireadh Fómhair 2018 aisghaireadh na rialacháin agus cuireadh Cuid 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2018 (i mbéarla amháin) ina ionad. Cuirtear Cuid 5 ar athródú ar an Treoir sa reachtaíocht phríomha agus tá roinnt beart a bhaineann leis na cinn atá ag teastáil ón treoir, lena n-áirítear:

 • Glacadh leis an gCreat Náisiúnta maidir le Pleanáil Mara (NMPF) ag dhá Theach an Oireachtais;
 • Athbhreithniú agus athsholáthar an NMPF gach 6 bliana;
 • Oibleagáid do chomhlachtaí rialála mara chun cuspóirí an NMPF a áirithiú agus iad ag déanamh polasaithe, pleananna, nó ceadanna a dheonú; agus
 • Cumhachtaí forfheidhmiúcháin don Aire mura bhfuil na hoibleagáidí sin roimhe seo á gcomhlíonadh.

Sonraí Muirí agus Cinnteoireacht Mhuirí

Beidh Creat Náisiúnta na hÉireann um Pleanáil Mhuirí ar cheann de na príomhuirlisí cinnteoireachta a bheidh ag údaráis rialála agus ag an lucht déanta beartas amach anseo. Úsáidfear é ar roinnt bealaí difriúla, lena n-áirítear chun cinntí a dhéanamh ar iarratais aonair ar thoiliú, ina mbeidh sé riachtanach aird a thabhairt ar fhorálacha an phlean. Úsáidfear é ar an mbealach céanna a úsáidtear pleananna talún agus cinntí á ndéanamh ar an bpróiseas pleanála ar an talamh.

Is é Foras na Mara, lárionad náisiúnta sonraí muirí na hÉireann, a óstálann Atlas Mara na hÉireann (nasc seachtrach). Beidh an t-atlas ar an bpríomhstór sonraí muirí a úsáidfear chun tacú le húdaráis rialála muirí forbairt a dhéanamh ar an gCreat Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí agus ar an gcinnteoireacht fhianaisebhunaithe a bheidh ar bun faoin gCreat. Forbraíodh an t-atlas mar uirlis tuairiscithe agus imscrúdaitheach a bhfuil fáil ag an bpobal uirthi. Is é an aidhm atá léi freastal ar thuairisciú na hÉireann ar dhálaí aigéin, faoi mar a cheanglaítear uirthi faoin Treoir Réime um Straitéis Mhuirí, faoin Treoir um Pleanáil Spásúil Mhuirí, faoin gCreat-treoir Uisce agus faoi Threoracha ábhartha eile ón Aontas Eorpach. Áirítear leis an atlas sonraí muirí faoi nithe amhail teorainneacha riaracháin, limistéir chosanta, ola agus gás, gnéithe aigéin, iascaigh agus dobharshaothrú, faireachán muirí, gnáthóga grinneall farraige, turasóireacht agus fóillíocht, iompar, bonneagar, foinsí pointe sceite, limistéir chosanta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta agus láithreáin diúscartha reatha/stairiúla. Is féidir an t-atlas a rochtain ag an nasc seo a leanas: https://atlas.marine.ie/ (nasc seachtrach).

Tuilleadh Eolais