Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Bainistíocht Éigeandála

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 1 month ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec
Fire Ireland website

Cuspóirí

Is iad cuspóirí na bainistíochta éigeandála in Éirinn:

  • bearta a chur i bhfeidhm laistigh de chreat sainithe, chun guaiseacha nádúrtha agus teicneolaíochta a aithint agus a mhaolú, agus;
  • pleanáil le haghaidh an téarnaimh chomhordaithe ó mhóréigeandálaí, agus freagairt dóibh, ar éigeandálaí iad a bheadh ina mbaol do dhaoine, do bhonneagar, don chomhshaol nó do mhaoin.

Tubaistí agus Mór-rioscaí Éigeandála

Dar leis na measúnachtaí riosca a rinneadh, is iad na guaiseacha is dóichí a tharlóidh ná na cinn seo a leanas: dóiteáin, timpistí iompair, tarluithe a bhaineann le substaintí guaiseacha, tarluithe teicneolaíochta agus tionsclaíocha, tuilte áitiúla agus dóiteáin aitinn. De réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr déantar an bhainistíocht éigeandála in Éirinn a ailíniú leis an gcur chuige Guaiseacha Uile. Sa chreat Framework for Major Emergency Management 2006 sonraítear cur chuige córasach chun ullmhú le haghaidh móréigeandálaí agus freagairt dóibh.

Móréigeadnálaí – Ceisteanna Coitianta

Tá an doiciméad seo ar fáil sa rannóg Foilseacháin agus Doiciméid atá ar thaobh na láimhe deise den scáileán.

Pleananna Éigeandála

Tá pleananna fairsinge éigeandála ar bun agus déantar iad a chomhordú ag an leibhéal áitiúil agus náisiúnta araon. Cuimsíonn siad raon leathan cásanna. Áirítear ina measc (ach níl siad teoranta dóibh):

  • Pleananna na bPríomhghníomhaireachtaí Freagartha do Mhóréigeandáil
  • An Coiste Náisiúnta um Shlándáil Eitlíochta Sibhialta
  • Plean Náisiúnta Éigeandála le haghaidh Timpistí Núicléacha
  • Mórdhoirteadh Ola ó Longa
  • Cuardach agus Tarrtháil Muirí
  • Galair Ainmnithe Andúchasacha

Tá Pleananna Móréigeandálaí i bhfeidhm ag gach údarás áitiúil, bunaithe ar an gcreat Framework for Major Emergency Management 2006 (i mBéarla amháin), agus d’fhéadfadh aon cheann de na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha (na hÚdaráis Áitiúla, an Garda Síochána agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) iad a chur sa tsiúl. Leagtar amach i bPlean Móréigeandálaí gach gníomhaireachta socruithe cineálacha na gníomhaireachta maidir le conas freagairt don éigeandáil, chomh maith le fophleananna sonraithe tarluithe agus an méid a chuireann sé sin le freagra na ngníomhaireachtaí go léir.

An Creat le haghaidh Bainistíocht Móréigeandálaí

Tá doiciméad dar teideal "A Framework for Major Emergency Management” (i mBéarla amháin) chomh maith le “A Framework for Major Emergency Management - Appendices” (i mBéarla amháin) i bhfeidhm ó bhí 2008 ann. Tá sé beartaithe leis an gCreat cuidiú leis na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha ullmhú chun freagra comhordaithe a thabhairt i gcás móréigeandálaí ag eascairt ó tharluithe dála dóiteáin, timpistí iompair, tarluithe a bhaineann le substaintí guaiseacha agus dianaimsir. Sa Chreat sanntar freagracht ar gach Príomhghníomhaireacht tabhairt faoi shraith céimeanna ullmhachta éigeandála, ar bhonn inmheánach agus ar bhonn idirghníomhaireachta. Tá an Creat ina bhunchloch d’fhorbairt glúine nua de phleananna éigeandála ag na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha.

Tá sraith Doiciméad Treorach don Chreat ar fáil, a bhfuil mar aidhm leo tacú le sainréimse na bainistíochta éigeandála, agus is féidir teacht orthu ag www.mem.ie.

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Naisc Úsáideacha

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.