Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Bainistíocht Náisiúnta Éigeandála

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bainistíocht Náisiúnta Éigeandála

Bainistíocht Náisiúnta Éigeandála

Bíonn ar gach Roinn Rialtais a dhéanamh deimhin de go bhfuil socruithe i bhfeidhm aici don bhainistíocht éigeandála i gcás go dtarlódh éigeandáil ina réimse freagrachta. I gcás gur sainíodh Roinn mar ‘Roinn Rialtais Tosaigh’ tá sé freagrach as comhordú a dhéanamh ar an bhfreagra ar an éigeandáil le Ranna agus/nó seirbhísí eile.

 • An Tascfhórsa um Pleanáil Éigeandála - (Bagairtí Núicléacha/Ceimiceacha/Bitheolaíochta)
  Bhunaigh an Rialtas an grúpa seo agus tá an Roinn Cosanta ina chathaoirleach air. Tagann a chomhaltaí ó gach Roinn Rialtais agus ó ghníomhaireachtaí a bhíonn i mbun an phróisis pleanála d’éigeandálaí, chomh maith leis na Príomhghníomhaireachtaí Freagartha agus na Fórsaí Cosanta. An aidhm atá leis ná a chinntiú go mbeidh na réamhullmhúcháin go léir déanta agus i bhfeidhm ionas gur féidir freagairt go comhordaithe do gach bagairt a d’fhéadfadh a bheith ann.
 • An Oifig um Pleanáil Éigeandála
  Bunaíodh an oifig seo laistigh den Roinn Cosanta chun ról tosaíochta a ghlacadh sa phleanáil d’éigeandálaí agus chun aghaidh a thabhairt ar an mbagairt nua atá ann ó sceimhlitheoirí. Cuidíonn an oifig comhordú a dhéanamh ar fhreagairt na Ranna agus na ngníomhaireachtaí éagsúla.
   
 • An  Grúpa Náisiúnta Stiúrtha um Pleanáil Éigeandála
  Is é ról an ghrúpa seo an Creat um Bainistíocht Móréigeandálaí a chur ar bun. Chomh luath agus a bheidh sé sin ar bun deanfar é a nuashonrú de réir na gceachtanna atá foghlamtha. Ansin cuirfidh an grúpa seo a thorthaí faoi bhráid Thascfhórsa an Rialtais um Pleanáil Éigeandála.

Sonraí Teagmhála

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
Teach Custaim
Seomra G59       
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                      +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.