Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta mar Phríomhroinn Freagartha Rialtais

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Réamhrá

Tarlaíonn éigeandálaí agus géarchéimeanna gach uile lá agus déantar déileáil leosan trí mheán na seirbhísí éigeandála nó trí leas a bhaint as gnáthaimh bainistíochta géarchéime a bhíonn ar bun ag eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí eile. Ó am go chéile, toisc go bhfuil an éigeandáil chomh mór, toisc go maireann sí tamall, nó toisc go bhfuil gá gnáthaimh agus acmhainní breise a chur sa tsiúl ar bhonn comhordaithe, bíonn gá freagra comhordaithe a chur ar fáil agus bíonn a lán eagraíochtaí i gceist leis sin.

Ag an leibhéal áitiúil agus réigiúnach tá pleananna móréigeandálaí ar bun ag An Garda Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus na hÚdaráis Áitiúla, ar pleananna iad is féidir a chur sa tsiúl mar fhreagra ar éigeandálaí mórscála. Tugtar na Phríomhghníomhaireachtaí Freagartha ar na gníomhaireachtaí sin.

Ag an leibhéal náisiúnta is ar an “bPríomhroinn Freagartha Rialtais” a thiteann an fhreagracht comhordú a dhéanamh ar an bhfreagra uile-Rialtais. Sa bhainistíocht éigeandála tá dhá phríomhréimse gníomhaíochta ann; pleanáil le haghaidh gníomhaíochtaí cineálacha atá i gcoiteann i ngach éigeandáil agus pleanáil le haghaidh gnéithe sonracha a bhaineann le cineálacha ar leith éigeandálaí.

Éigeandálaí ar ainmníodh an Roinn ina Príomhroinn Rialtais ina leith

Sanntar freagracht ar an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta mar Phríomhroinn Rialtais san Iarscríbhinn leasaithe ‘A’ a ghabhann leis an Treoir maidir le Pleanáil Straitéiseach d’Éigeandálaí arna sholáthar ag an Oifig um Pleanáil d’Éigeandálaí as comhordú a dhéanamh ag an leibhéal náisiúnta i gcás éigeandálaí de na cineálacha seo a leanas:

 • Timpistí/Tarluithe/Teagmhais Núicléacha
 • Tarluithe a Bhaineann le hÁbhair Ghuaiseacha (lena n-áirítear na hábhair sin á n-iompar)
 • Éilliú Radaighníomhach – Áitiúil
 • Truailliú an Chomhshaoil
 • Dianaimsir
 • Freagairt do Thuilte
 • Creimeadh ar an gCósta
 • Mórthionchair ar sheirbhísí uisce, ar bhonneagar nó soláthar ardchaighdeáin
 • Dóiteáin
 • Freagairt do Sciorradh Talún
 • Titim Foirgnimh/Pléascadh Timpisteach

Sannadh an fhreagracht ar an Stiúrthóireacht um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála as Ról Príomhroinn Rialtais RTPRA ó bunaíodh an stiúrthóireacht i mí an Mheithimh 2009.

Ról na Príomhroinne Rialtais a Chomhlíonadh

Chun feidhm na Príomhroinne Freagartha Rialtais a chomhlíonadh is gá comhordú inmheánach a dhéanamh ar fud Rannán/Rannóg uile na Roinne agus tabhairt faoi chomhordú níos leithne le Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí eile. I gcás na dianaimsire a tharla i mí na Nollag 2015, bhí seacht n-eagraíocht/n-earnáil is fiche páirteach sa fhreagra náisiúnta.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.