Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Feidhmiú na Seirbhísí Dóiteáin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Sonraítear san Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 na rialacha agus rialacháin ar ghá do na seirbhísí dóiteáin feidhmiú dá réir. Cuireann NDFEM tacaíocht ar fáil le haghaidh na nÚdarás Áitiúil chun a chinntiú go bhfuil na rialacha agus na rialacháin sin á gcur i bhfeidhm agus go dtugtar tús áit don tsláinte agus don tsábháilteacht. Cuirimid maoiniú ar fáil le haghaidh na seirbhísí dóiteáin ionas gur féidir leo fearais agus trealamh a cheannach. Chomh maith leis sin, cuirimid tacaíocht ar fáil don tseirbhís dóiteáin trí chláir oiliúna náisiúnta a reáchtáil, trí threoir a fhoilsiú ar ábhair bhainteacha agus trí bheartas ginearálta a shocrú.

Chuir an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála doiciméad beartais ar fáil dar teideal Pobail a Choinneáil Slán” (KCS) ina leagtar amach córas de phróisis agus de chaighdeáin náisiúnta le haghaidh soláthar seirbhísí dóiteáin in Éirinn bunaithe ar chur chuige rioscabhunaithe. Is é KCS an toradh ar athbhreithniú fadréimseach a rinneadh ar ghníomhaíochtaí na seirbhíse dóiteáin agus tá sraith doiciméad comhlántach eile ann ar shaincheisteanna cosúil le hoiliúint sna seirbhísí dóiteáin agus córais um bainistíocht sábháilteachta. Foilsíodh sraith eile doiciméad dar teideal ‘Good Practice Notes’, ina gcuirtear síos ar an mbealach is fearr don tseirbhís dóiteáin déileáil le cásanna éagsúla, agus tá sé mar aidhm leis an tsraith sin an dea-chleachtas a thabhairt de réir a chéile ar bhonn náisiúnta.

Sonraí Teagmhála

 

An Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1
D01 W6X0

Teileafón:               +353 (0)1 888 2000
Facs.:                     +353 (0)1 888 2645

Catagóra 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.