Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Caighdeáin sa Saol Poiblí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 12 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá raon leathan reachtaíochta i bhfeidhm chun cabhrú leis an bpobal a bheith níos muiníní as an mbealach a rialaítear Éire. Liosta is ea an méid seo a leanas de reachtaíocht agus eagraíochtaí a sholáthraíonn an cúnamh seo.

Reachtaíocht um Eitic

Nochtadh ar Thabhartais / Chaiteachais

Rialaíonn Local Elections (Disclosure of Donations and Expenditure) Act 1999 agus Electoral Act, 1997 airgead a chaitheann agus tabhartais a fhaigheann ionadaithe poiblí (Teachtaí Dála, Seanadóirí srl.) agus páirtithe polaitíochta.

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015

Leis Regulation of Lobbying Act 2015 bunaíodh córas clárúcháin idirlín le haghaidh gníomhaíochta brústocaireachta, lena n-inseofar dúinn “Cé atá i mbun brústocaireacht, cé ar a bhfuil a leithéid dírithe, agus céard faoi?”

Soláthraíonn an Clár faisnéis don phobal ar aitheantas na ndaoine sin a bhíonn i mbun cumarsáide leis an Rialtas agus le seirbhísigh shibhialta shinsearacha agus fostaithe sa tseirbhís phoiblí maidir le cúrsaí i leith beartas poiblí.

Cód Iompair d’Fhostaithe/Chomhairleoirí na nÚdarás Áitiúil

Leagtar amach leis an dá Chód (a d’eisigh an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil) na caighdeáin iompair agus ionracais d’fhostaithe agus do chomhairleoirí na n-údarás áitiúil. Leagtar amach leo leibhéal na hiompraíochta lena bhfuil an pobal i dteideal a bheith ag súil ó fhostaithe agus ó chomhairleoirí na n‑údarás áitiúil agus tá sé d’aidhm leo muinín an phobail as an rialtas áitiúil a choinneáil ar bun.

An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO)

Comhlacht neamhspleách is ea an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigi Poiblí a bunaíodh i mí na Nollag 2001 leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001. Tá seisear ball aige agus iar-Bhreitheamh de chuid na hArd-Chúirte ina c(h)athaoirleach air. Áirítear iad seo a leanas lena chuid feidhmeanna:

  • maoirseacht ar mar a dhéantar nochtadh ar shainleasanna ionadaithe poiblí agus ar mar a chomhlíonann siad ceanglais imréitigh chánach;
  • nochtadh ar thabhartais agus ar chaiteachais toghcháin; caiteachais mhaoiniúcháin stáit a fhaigheann páirtithe polaitíochta;
  • clárúchán lucht brústocaireachta.

Biúró um Shócmhainní Coiriúla

Rinneadh leasuithe san Proceeds of Crime (Amendment) Act 2005 chun cumhachtaí breise a thabhairt chun cabhrú le hoibriú an Bhiúró um Shócmhainní Coiriula sa troid i gcoinne gach cineáil choireachta, lena n-áirítear coireacht lucht na mbónaí bána agus caimiléireacht.

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.