Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNM&I)

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Bunaíodh an Coimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta (CNM&I) an 1 Iúil 2014 mar chuid den phróiseas athchóirithe faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014. Forbairt shuntasach sa chuntasacht phoiblí atá sa Choimisiún, a thugann gné bhreise don ghrinnscrúdú neamhspleách a dhéantar ar fheidhmíocht rialtais áitiúil.

Is é Pat McLoughlin an Cathaoirleach, fear a bhí mar chathaoirleach ar an Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht an Rialtais Áitiúil agus ar Ghrúpa Forfheidhmithe an Athbhreithnithe sin. Is iad seo a leanas na feidhmeanna a shanntar do CNM&I:

 • Grinnscrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht aon chomhlacht rialtais áitiúil in aghaidh táscairí ábhartha* a roghnóidh CNM&I, nó mar a fhorordóidh an tAire i rialacháin,
 • Grinnscrúdú a dhéanamh ar fheidhmíocht airgeadais, lena n-áirítear luach ar airgid, aon chomhlacht rialtais áitiúil i ndáil lena acmhainní airgeadais.
 • Tacú le dea-chleachtas (forbairt agus feabhsú) i bhfeidhmíocht comhlachtaí rialtais áitiúil ina gcuid feidhmeanna,
 • Faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcomhaontuithe seirbhíse déanta ag aon chomhlacht rialtais áitiúil,
 • Maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an bheartais náisiúnta don earnáil rialtais áitiúil ag comhlachtaí rialtais áitiúil,
 • Faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme athchóiriú na seirbhíse poiblí ag aon chomhlacht rialtais áitiúil,
 • Faireachán a dhéanamh ar leordhóthanacht na bpleananna corparáideacha arna n-ullmhú ag comhthionóil réigiúnacha nó ag údaráis áitiúla, agus cur chun feidhme na bpleananna ag aon chomhlacht rialtais áitiúil, nó go ginearálta, a mheasúnú
 • Bearta a ghlacadh faoina fheidhmeanna eile chun críche aon tuarascáil a iarrfaidh an tAire de réir alt 126D den Acht 2001 a tháirgeadh,
 • Tuarascálacha a chur ar fáil ar a thionscnamh féin, sa bhreis ar na tuarascálacha arna n-iarraidh faoi alt 126D agus faoi cheanglas alt 126K ar thuarascáil bhliantúil,
 • Feidhmeanna breise a thabharfar ar Ordú ón Aire a chur i gcrích.
 • Foilsítear tuarascálacha CNM&I ar a láithreán gréasáin atá ar fáil ar  http://www.noac.ie

*Nóta:  Cuirtear na tuarascálacha bliantúla CNM&I ar Tháscairí Feidhmíochta sna hÚdaráis Áitiúla in ionad na dtuarascálacha bliantúla ar Tháscairí Seirbhíse a foilsíodh ón mbliain 2004.

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.