Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Fostaíocht Údaráis Áitiúil

Téarmaí agus Coinníollacha d'Fhostaithe na nÚdarás Áitiúil

Tá an Roinn freagrach as na Téarmaí agus Coinníollacha fostaíochta a leagan síos do na gráid sna hÚdaráis Áitiúla. Tá na tuarastail socraithe i gcomhréir le polasaí lárnach pá an Rialtais

Scálaí Tuarastail na nÚdarás Áitiúil

Pleanáil an fhórsa saothair agus faireachán a dhéanamh ar an líon foirne:

Tá an Roinn freagrach as pleanáil an fhórsa saothair san earnáil rialtais áitiúil, lena n-áirítear faireachán a dhéanamh ar leibhéil fostaíochta san earnáil rialtais áitiúil. Chun figiúirí cothrom le dáta a fháil maidir leis an líon daoine atá ag obair san earnáil Údaráis Áitiúil, lean an nasc seo a leanas chuig Banc Sonraí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Soláthraítear leis an mbanc sonraí sin rochtain ar an bhfaisnéis seo a leanas ón mbliain 1980 i leith:

  • An líon ball foirne sa tSeirbhís Phoiblí
  • An líon ball foirne atá fostaithe i ngach earnáil

Cáilíochtaí na bhFostaithe Údaráis Áitiúil:

Faoi alt 160 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 (arna leasú), tá freagracht ar an Aire as cáilíochtaí a shocrú agus a dhearbhú le haghaidh fostaithe in údaráis áitiúla.

Tá tionscadal ar siúl faoi láthair chun athbhreithniú a dhéanamh ar na cáilíochtaí uile atá ag fostaithe san earnáil. Nuair a dhearbhaítear cáilíochtaí nua nó cáilíochtaí athbhreithnithe, cuirfear iad ar fáil lena léamh agus lena n-íoslódáil ón leathanach seo.

Is é atá i gceist leis an athbhreithniú ná dul i dteagmháil le grúpaí earnála, le comhlachtaí rialála agus gairmiúla agus le ceardchumainn earnála poiblí (i measc grúpaí eile).

Is leagtha amach thíos atá na cáilíochtaí a dearbhaíodh le déanaí le haghaidh na bhfeidhmeanna gnó seo a leanas:

Catagóra 
Ábhar