Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Faomhaíonn an Rialtas athchóirithe úrnua chun clárúchán toghthóirí a nuachóiriú

Foilsithe an Aoine, 27 Noll 2019
John Paul Phelan TD

Foilsíonn an tAire Phelan tuarascáil ar chomhairliúcháin poiblí a léiríonn tacaíocht láidir d’athchóiriú.

  • Clárúchán rollach leanúnach a shimpleoidh agus a chuíchóireoidh na bpróiseas clárúcháin
  • Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) le haghaidh fíorú aitheantais chun an prionsabal ‘duine amháin vóta amháin’ a chosaint
  • Clárúchán roghnach ar-líne ar an mbealach dóibh siúd gur mhaith leo é
  • Próiseas clárúcháin níos freagraí, níos oiriúnaí don saol atá ann inniu
  • Léirigh an comhairliúcháin poiblí tacaíocht láidir le haghaidh: foirmeacha clárúcháin simplithe; bunachar sonraí náisiúnta amháin de thoghthóirí a bhfuil aitheantóirí uathúla acu; riachtanas chun UPSP a úsáid chun aitheantas a fhíorú.

Tá fógraithe inniu (27 Nollaig, 2019) ag an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy, agus ag an Aire Stáit le freagracht speisialta maidir le Rialtas Áitiúil agus d'Athchóiriú Toghchán, John Paul Phelan, go bhfuil sraith de thograí polasaithe dírithe ar an bpróiseas clárúcháin a hathchóiriú faomhaithe ag an Rialtas. Ag cur fáilte roimh chinneadh an Rialtais, dúirt an tAire Murphy “Eascóidh na hathruithe seo, a léiríonn an nuachóiriú is suntasaí ar an bpróiseas clárúchán thoghthóirí ón mbliain 1918, rannpháirtíocht níos freagraí leis an bpobal, riarachán níos éifeachtaí agus, thar aon rud eile, cosnófar sláine ár bpróiseas clárúchán thoghthóirí amach anseo”.

1.         Simpliú foirmeacha agus an phróisis chlárúcháin - forbrófar foirm(eacha) nua, i gcomhairle le gníomhaireachtaí eile.

2.         Tabharfar clár toghthóirí rollach (a nuashonraítear go leanúnach) isteach – forbrófar tograí reachtaíochta leis seo a chumasú.

3.         Clárúchán roghnach ar líne (agus beidh an rogha ar fáil go fóill chun clárú le foirmeacha páipéir) agus féinseirbhís shlán – déanfar measúnú ar an tionscadal píolótach rathúil, voter.ie, a d’fhéadfadh an bonn teicneolaíochta faisnéise (TF) a chur ar fáil don áis ar líne seo, i dtaobh cobhsaíocht theicniúil, slándála agus cosaint sonraí.

4.         Aistriú chuig clárúchán aonair amháin (a chuirfear in ionad an phróisis chlárúcháin teaghlaigh) – cuirfidh anailís agus comhairliúchán, go háirithe i measc údaráis áitiúla, eolas ar fáil do thograí reachtaíochta.

5.         Bunachar sonraí amháin don chlár toghthóirí náisiúnta a chumasú a bhfuil aitheantóirí uathúla aige – tá anailís le déanamh ar chúl voter.ie agus tá breithniú le déanamh ar shaincheisteanna um chosaint sonraí agus príobháideachais.

6.         Táthar le haistriú chuig córas fíoraithe aitheantais agus úsáid á baint as UPSP duine – tá measúnacht tionchair um chosaint sonraí agus anailís agus idirchaidreamh leanúnach le déanamh le hOifig an Choimisiúin Chosanta Sonraí sula gcuirfear plean um chur i bhfeidhm le chéile.

7.         Sonraí a roinnt idir comhlachtaí poiblí agus údaráis chlárúcháin toghthóirí (údaráis áitiúla) chun cruinneas agus cuimsitheacht a choimeád – anailís ar shaincheisteanna sonraí agus breithniú a dhéanamh ar shrian a chur ar shonraí a roinnt sa chéad ásc.

Chomh maith leis sin, áirítear i measc na n-athchóirithe iad seo a leanas:

  • Córas clárúcháin gan ainm do dhaoine a bhféadfadh a sábháilteacht a bheith i mbaol – tá togra um chur i bhfeidhm le forbairt i gcomhairle le húdaráis áitiúla.
  • Tá soláthar feabhsaithe le déanamh do chlárúchán dóibh siúd nach bhfuil aon seoladh seasta acu – tá togra um chur i bhfeidhm le forbairt i gcomhairle le húdaráis áitiúla agus grúpaí ionadaíocha.
  • Réamhchlárúchán do dhaoine 16 agus 17 mbliana d’aois – tá anailís le déanamh ar shaincheisteanna um chosaint sonraí sula bhforbraítear togra, i gcomhairle le húdaráis áitiúla.
  • Bainfear na forálacha don ‘clár a cuireadh in eagar’  (leagan ar féidir le páirtí ar bith é a cheannach agus a úsáid do chuspóir ar bith, margaíocht dhíreach ina measc) – tá anailís reachtaíochta le déanamh chun aon athruithe riachtanacha a shainaithint.    

Eascraíonn an t-iniúchadh ar an bpróiseas clárúchán thoghthóirí agus na tograí athchóirithe ón gcinneadh Rialtais sa bhliain 2017 gur chóir tús a chur leis an bpróiseas clarúchán thoghtóirí a nuachóiriú.

Tá an tAire Phelan agus na hoifigigh sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil ag obair anois ar imlíne a ullmhú den reachtaíocht atá beartaithe chun na hathchóirithe seo chur i bhfeidhm agus tá súil ag an Aire í seo a thabhairt chuig an Rialtas go luath sa bhliain 2020.

Tá tuarascáil foilsithe inniu freisin ag an Aire Phelan ar an gcomhairliúcháin poiblí, a rith ó Nollaig 2018 go dtí mí Márta 2019, ar nuachóiriú an phróisis clárúcháin thoghthóirí. Léirigh dearcthaí an phobail agus na bpáirtithe leasmhara tacaíocht láidir do na tograí.

Ag trácht dó ar an tuarascáil (ar fáil ag www.registerreform.gov.ie), dúirt an tAire Phelan: “Ba chéim thábhachtach í i dtreo an chinnidh suntasach seo an t-aiseolas dearfach a fuarthas ón bpobal. Tá na hathchóirithe seo dírithe ar an bpróiseas clárúcháin a dhéanamh níos so-úsáidte agus cosúil leis an slí a idirghníomhaíonn daoine le seirbhísí eile Stáit; léiríonn siad na hathruithe sa saol a chaithtear inniu agus d’fhreagair an pobal go dearfach chuige sin.”

Mhínigh an tAire gur “tháinig roinnt téamaí chun solais i measc freagróirí. Chun rannpháirtíocht toghcháin a uasmhéadú, theastaigh solúbthacht uathu sa bhealach is féidir le daoine clárú. Príomh-shaincheisteanna, chomh maith, iad fíorú aitheantais, cosaint sonraí agus príobháideachas. Cé gur fháiltigh daoine roimh choincheap an chlárúcháin ar líne, bhrath freagróirí gur saincheisteanna ríthábhachtacha iad slándáil theicniúil, cobhsaíocht agus athléimneacht. Beimid airdeallach orthu seo nuair a bhíonn athruithe á gcur i bhfeidhm againn chun go gcoimeádtar muinín an phobail as ár bpróiseas clárúcháin toghthóirí.”

Dúirt an tAire Phelan, chomh maith: “Mholamar sonraí a roinnt idir údaráis áitiúla agus comhlachtaí poiblí eile chun go ndéanfaí a sonraí ar an gclár toghthóirí a nuashonrú go huathoibríoch nuair a athraíonn duine sonraí faoi sheoladh nó ainm le comhlacht poiblí amháin. Bhí sé i gceist aige seo feabhas a chur ar chruinneas agus cuimsitheacht. Mar fhreagairt do bhuarthaí, déanfaimid breithniú, ar an gcéad dul síos, ar an roinnt íosta sonraí a theastaíonn lena chinntiú go bhfeidhmíonn an clár toghthóirí i gceart.”

“Dearcadh eile a bhí ag go leor daoine ná go ndéanfaí na hathruithe a bheartaítear a phoibliú go leanúnach agus go leantar le feasacht a mhúscailt orthu. Chuireamar feachtas láidir faisnéise ar siúl i measc roinnt cainéal don chomhairliúchán poiblí. Cuirfimid feachtais faisnéise ar siúl ag na príomhchéimeanna chun go gcuirtear an pobal ar an eolas ar na hathruithe go léir i bhfad roimh ré, chun gurb eol do dhaoine conas is féidir leo clárú nó a sonraí clárúcháin a athrú, agus conas a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh athchóirithe difear dóibh.”

Catagóra 
Ábhar