Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

An Coimisiún Toghcháin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Ar 27 Eanáir 2015, d’fhoilsigh an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil páipéar comhairliúcháin le tús a chur leis an bpróiseas réamhreachtaíochta as a mbunaítear coimisiún toghcháin in Éirinn.

Tá an Páipear Comhairleach le fáil ag an nasc seo a leanas:

Consultation Paper on the Establishment of an Electoral Commission in Ireland

Ba í seo an chéad chéim in ullmhú Bhille Choimisiún Toghcháin. Chuir an tAire an páipéar comhairliúcháin chuig Comhchoiste an Oireachtais um an Comhshaol, Cultúr agus an Ghaeltacht, agus d’iarr ar an gCoiste é a scrúdú.  Rinne an Coiste comhairliúchán poiblí ina dhiaidh sin agus d’fhoilsigh a thuarascáil in Eanáir 2016, agus moltaí inti maidir le Coimisiún Toghcháin a bhunú.

Tá an Tuarascáil le fáil ag an nasc seo a leanas:

Tuarascáil ón gComhchoiste maidir le Comhchomhairliúchán ar an gCoimisiún Toghcháin Beartaithe

Tuilleadh Faisnéise

Féadfar ceisteanna a sheoladh chuig:

An Rannóg Toghchórais,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1.

R-phost: franchise@housing.gov.ie,
Teil:  +353 (0)1 888 2537.

 

 

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.