Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Vótáil Ginearálta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Cad a Dhéanaimid

Tá an Roinn freagrach as an reachtaíocht ina ndéileáiltear le clárú na dtoghchóirí agus stiúradh na dtoghchán agus na reifreann.

Baineann sé sin le:

  • hathbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar an dlí um thoghcháin
  • athbhreithniú ar thoghcheantair agus ar thoghlimistéir áitiúla
  • faisnéis agus comhairle a chur ar fáil do na húdaráis chlárúcháin, do na cinn chomhairimh agus don phobal i gcoitinne agus
  • torthaí na dtoghchán a fhoilsiú.

Chun eolas mionsonraithe a fháil ba chóir duit féachaint ar na forálacha ábhartha bunreachtúla agus reachtacha maidir leis an dlí um thoghcháin, atá ar fáil ar shuíomh gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Clár na dToghchóirí

Chun a bheith ábalta vótáil ag toghchán nó ag reifreann, ní mór ainm duine a iontráil ar chlár na dtoghchóirí don cheantar ina bhfuil gnáthchónaí ar an duine. Foilsíonn na húdaráis chlárúcháin (comhairlí contae, comhairlí cathrach agus comhairlí cathrach is contae) clár na dtoghchóirí gach bliain. Tagann an clár i bhfeidhm an 15 Feabhra agus úsáidtear é ag gach toghchán agus ag gach reifreann a thionóltar sa tréimhse 12 mhí ina dhiaidh sin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an mbileog eolais ag Clár na dToghchóirí  ( ar fáil i líon teangacha chomh maith) nó ar an suíomh gréasáin um eolas do shaoránaigh (i mbéarla amháin).

Seiceáil Clár na dToghchóirí ar líne

Is féidir leat a sheiceáil an bhfuil tú cláraithe trí dhul chuig an suíomh gréasáin Seiceáil an Clár

Saoránaigh Nua Éireannach

Ba cheart do dhuine a ndéantar saoránach Éireannach dó/di, nach bhfuil ar chlár na dtoghthóirí cheana féin agus ar mian leis/léi iarratas a dhéanamh a ainm/a hainm a áireamh ar an bhforlíonadh a ghabhann le clár na dtoghthóirí, an fhoirm RFA2 a chomhlánú. Tá an fhoirm ar fáil ó údaráis áitiúla nó lena híoslódáil ó checktheregister.ie.

Ba cheart do dhuine a ndéantar saoránach Éireannach dó/di, atá cláraithe cheana féin ina thoghthóir/toghthóir áitiúil, Eorpach nó Dála agus ar mian leis/léi iarratas a dhéanamh a ainm/a hainm a áireamh ar an bhforlíonadh a ghabhann le clár na dtoghthóirí ionas go bhféadfaidh sé/sí vóta a chaitheamh i ngach toghchán agus reifreann, an fhoirm RFA 5 a chomhlánú. Tá an fhoirm ar fáil ó údaráis áitiúla nó lena híoslódáil ó checktheregister.ie

Eolas do Vótálaithe faoi Mhíchumais

Tá roinnt éagsúla socruithe speisialta i bhfeidhm chun cuidiú leo siúd atá faoi mhíchumais áirithe lena ceart chun vótála a fheidhmiú. Áirítear orthu sin:

  • vótáil ag stáisiún vótála malartach mura bhfuil an stáisiún áitiúil inrochtana
  • vótáil tríd an bpost
  • cuidiú a fháil ó chara nó ón oifigeach ceannais le vótáil ag an stáisiún vótála
  • vóta a chaitheamh san ospidéal, i dteach altranais nó in institiúid chomhchosúil má tá cónaí ort ansin agus mura bhfuil tú ábalta dul chuig stáisiún vótála

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an mbileog eolais - Eolas do Dhaoine faoi Mhíchumais  (pdf, 124kb) nó ar an suíomh gréasáin um eolas do shaoránaigh.

Córas Toghcháin PR-STV na hÉireann

Déantar vótáil ag toghcháin Uachtaránachta, Dála, Eorpacha agus áitiúla trí bhallóid rúnda ar an bprionsabal um ionadaíocht chionmhar i dtoghcheantair ilsuíochán (tá Éire ina toghcheantar aonair ag toghchán Uachtaránachta), agus tá aonvóta inaistrithe ag gach vótálaí. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an mbileog eolais - Treoir maidir le Córas PR-STV na hÉireann ar ár suíomh (i mBéarla amháin).

Sonraí Teagmhála

Rannán na dToghchóras
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Seomra 1.67
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 1

Teileafón: +353 (0)1 888 2424
Íosghlao:1890 202021
(Tabhair faoi deara go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar as uimhreacha 1890 (Íosghlao) a bheith difriúil i measc soláthraithe seirbhíse éagsúla)
Facs: +353 (0)1 888 2690
ríomhphost franchise@housing.gov.ie

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.