Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Teimpléad Páipéir Ballóide do Vótálaithe atá dall nó ar lagú radhairc

Olltoghchán 2020

Beidh Olltoghchán , beidh an rogha ag vótálaithe atá dall nó ar a bhfuil lagú radhairc a vóta a chaitheamh go neamhspleách trí Theimpléad le haghaidh Páipéir Ballóide (TPB) a úsáid, rud a ligfidh dóibh a bpáipéir ballóide a mharcáil gan chabhair, más maith leo a leithéid sin a dhéanamh. 

Teimpléad le haghaidh Páipéir Ballóide (TPB)

Is gaireas plaisteach trédhearcach é an TPB, a chuirtear anuas ar pháipéar ballóide agus ar a bhfuil roinnt gnéithe tadhlacha chun marcáil neamhspleách ar pháipéir ballóide a éascú i gcás vótálaithe atá dall nó ar a bhfuill lagú radhairc. Is éard atá sa teimpléad ná uimhriú ardaithe agus braille comhfhreagrach chun cabhrú leis an vótálaí na hoscailtí ar an teimpléad a aithint a chomhfhreagraíonn do bhoscaí tosaíochta na n-iarrthóirí ar an bpáipéar ballóide atá thíos faoi.

Uimhir Shaorghlao - 1800

Oibríonn an TPB i gcomhar le huimhir Shaorghlao - 1800 a chuireann in iúl don éisteoir na hiarrthóirí a chomhfhreagraíonn leis na huimhreacha ar an TPB. Bunaithe ar an idirghníomhaíocht sin idir na gnéithe tadhlacha den TPB agus an t-eolas a thugtar ar an uimhir Shaorghlao, is féidir leis an vótálaí an páipéar ballóide a mharcáil lena dtosaíochtaí vótála (1, 2, 3, etc.). Ar an TPB freisin, tá flapaí a chomhfhreagraíonn do gach rogha vótála agus is féidir na flapaí sin a dhúnadh go daingean nuair a táthar tar éis rogha a dhéanamh. Nuair a bheidh an próiseas curtha i gcrích ag vótálaí, baintear an teimpléad den pháipéar ballóide agus cuirtear sa bhosca ballóide é sa ghnáthbhealach.

Beidh an uimhir Shaorghlao ar fáil do vótálaithe a bhfuil sé ar intinn acu an teimpléad a úsáid, chomh luath agus is féidir i ndiaidh thréimhse fála na n-ainmniúchán le haghaidh na dtoghchán suas go lá na vótála, agus lá na vótála san áireamh. Mar sin, is féidir leo éisteacht i gcompord a dtithe féin le liosta na n-iarrthóirí chomh minic agus is mian leo roimh lá na vótála agus, más maith leo, is féidir leo éisteacht leis arís ar a ngutháin póca agus iad i láthair ag an stáisiún vótála. Ba cheart do vótálaithe tagairt a dhéanamh do shuíomh gréasáin a gceann comhairimh (arna liostú thíos) nó teagmháil dhíreach a dhéanamh chun na huimhreacha saorghlao a bhaineann lena gceantair féin a fháil.

Uimhreacha Saorghlao 1800 le haghaidh na i  na Dála Olltoghchán:

 • Ceatharlach-Cill Chainnigh – 1800 313 495
 • An Cabhán-Muineachán – 1800 200 717
 • An Clár - eolas ar shuíomh gréasáin an cheann comhairimh 
 • Corcaigh Thoir - 1800 400 042
 • Corcaigh Thuaidh-Lár – 1800 300 012
 • Corcaigh Thiar Thuaidh – 1800 400 031
 • Corcaigh Theas-Lár – 1800 300 013
 • Corcaigh Thiar Theas - 1800 400 040
 • Dún na nGall – 1800 300 202
 • Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh – 1800 111 333
 • Cuan Bhaile Átha Cliath Theas – 1800 111 444
 • Baile Átha Cliath Láir – 1800 111 555
 • Baile Átha Cliath – Fine Gall – 1800 333 346
 • Baile Átha Cliath Thiar-Meán – 1800 333 363
 • Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh – 1800 111 666
 • Baile Átha Cliath – Ráth an Dúin – 1800 333 369
 • Baile Átha Cliath Theas-Lár – 1800 111 777
 • Baile Átha Cliath Thiar Theas – 1800 333 366
 • Baile Átha Cliath Thiar – 1800 333 349
 • Dún Laoghaire – 1800 333 370
 • Gaillimh Thoir – 1800 250 015
 • Gaillimh Thiar – 1800 250 026
 • Ciarraí – 1800 622 574
 • Cill Dara Thuaidh – 1800 250 250
 • Cill Dara Theas – 1800 250 251
 • Laois-Uíbh Fhailí – 1800 839 990
 • Cathair Luimnigh - eolas ar shuíomh gréasáin an cheann comhairimh  
 • Contae Luimnigh - eolas ar shuíomh gréasáin an cheann comhairimh  
 • An Longfort-An Iarmhí – 1800 326 751
 • Lú – 1800 805 817
 • Maigh Eo – 1800 805 821
 • An Mhí Thoir – 1800 808 809
 • An Mhí Thiar – 1800 808 809
 • Ros Comáin-Gaillimh – 1800 200 727
 • Sligeach-Liatroim - 1800 333 406
 • Tiobraid Árann – 1800 320 153
 • Port Láirge – 1800 300 117
 • Loch Garman – 1800 253 332
 • Cill Mhantáin – 1800 256 256

Fógra Vótaíochta nó Sonraí na nIarrthóirí

Rogha eile atá ann do vótálaithe a bhfuil an teicneolaíocht iomchuí acu chun scáileán a léamh (e.g. ar a ngutháin, taibléid nó ríomhairí glúine) ná eolas a chur ar na hiarrthóirí atá ag seasamh ina dtoghcheantair féin trí fhéachaint ar an mír a bhaineann leis an bhFógra Vótaíochta nó Sonraí na nIarrthóirí ar an suíomh gréasáin iomchuí. Is fógra reachtúil é an Fógra Vótaíochta arna fhoilsiú ag ceann comhairimh agus ina leagtar amach na sonraí vótaíochta, lena n-áirítear liosta de na h-iarrthóirí san ord a bheidh siad liostaithe ar an bpáipéar ballóide. Tá na suíomhanna gréasáin ábhartha leagtha amach thíos - is féidir teacht ar na Fógraí Vótaíochta iomchuí ansin.

Lá na vótála, beidh TPBanna ar fáil i ngach stáisiún vótaíochta ar leith. Má chuireann duine atá dall nó a bhfuil lagú radhairc orthu in iúl don Oifigeach Ceannais gur mhaith leo úsáid a bhaint as rogha an TPB, tabharfar a bpáipéir bhallóide dóibh leis an TPB iomchuí curtha leo cheana féin. Beidh an rogha fós ar fáil, áfach, cabhair a fháil ó chompánach nó ón Oifigeach Ceannais ag an stáisiún vótála i gcás vótálaithe atá dall nó a bhfuil lagú radhairc orthu, más fearr leo a vóta a chaitheamh ar an mbealach seo.

Féadfaidh gur mhaith le daoine atá sé ar intinn acu an teimpléad a úsáid féachaint ar shuíomh gréasáin Chomhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill▼], áit a bhfuil tuilleadh eolais le fáil maidir leis na teimpléid a úsáid. 

Suíomhanna Gréasáin

Catagóra 
Ábhar