Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iarrthóirí - Toghchán Dála

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Foirmeacha Ainmniúcháin

Tosóidh an tréimhse chun ainmniúcháin a fháil ag 10am Dé Sathairn 18 Eanáir agus críochnóidh ag meán lae Dé Céadaoin 22 Eanáir.

Féadfaidh iarrthóirí iad féin a ainmniú nó a bheith ainmnithe ag toghthóir Dála don toghcheantar.  Is féidir foirmeacha ainmniúcháin a fháil ón gceann comhairimh. Tá na foirmeacha forordaithe ag an Aire in Ionstraim Reachtúil Uimh. 481 de 2019.

Ba cheart d'iarrthóirí an Deimhniú Cleamhnachta Polaitíochta a fháil óna bpáirtí polaitíochta.

Forordaíonn an tAire an Dearbhú Reachtúil, atá le comhlánú ag lucht aontaithe, in Ionstraim Reachtúil Uimh.481 de 2019. Tá sé le fáil freisin ó na Cinn Chomhairimh agus ó na húdaráis chlárúcháin.

An t-iarrthóir nó an moltóir a bheidh freagreach as a chinntiú go seachadófar an páipéar ainmniúcháin comhlánaithe chuig an gceann comhairimh roimh an sprioc-am chun ainmniúcháin don toghchán a fháil.

Áis Saorphoist d’iarrthóirí

Tá na hiarrthóirí ag an Olltoghchán i dteideal earra amháin saor in aisce a chur sa phost chuig gach teaghlach ina dtoghcheantar. Tá an áis saorphoist faoi réir riachtanas ginearálta. Tá said seo leagtha amach i alt 57 den Acht Toghcháin 1992.

Teorainneacha Caiteachais

Cuireann an tAcht Toghcháin 1997 teorainn leis an méid costais ar féidir le iarrthóir a thabhú nó ar féidir a thabhú thar ceann iarrthóra ag toghchán Dála. Forálann Alt 3 den Acht Toghcháin 1997, arna leasú, gur féidir na suimeanna seo and suimeanna eile san Acht a athrú le hordú ón Aire ag teacht le hathrú ar an Innéacs Praghasanna do Thomhaltóirí (CPI). 

Is iad seo na teorainneacha reatha (a bhí socraithe i 2007):

  • 30,150 euro i ndáilcheantar 3 suíochán
  • 37,650 euro i ndáilcheantar 4 suíochán
  • 45,200 euro i ndáilcheantar 5 suíochán

Is iad iad na costais iarbhír nó 8,700 euro, cibé acu is lú, méid na gcostas toghchánaíochta ar féidir a chúiteamh le iarrthóir ag toghchán Dála.

Ba cheart d'Iarrthóirí, Gníomhairí Toghcháin agus Tríú Páirtithe teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí chun treoir a fháil maidir leis na riachtanais sin.

 

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.