Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Toghcháin na Dála

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Ní mór toghchán Dála (olltoghchán) a reáchtáil laistigh de 30 lá tar éis lánscor na Dála. Eisíonn Cléireach na Dála eascaire chuig an gceann comhairimh (pdf, 509kb) i ngach dáilcheantar á threorú nó á treorú toghchán a reáchtáil.

Socraíonn an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil an lá vótaíochta nach mór a reáchtáil idir an 18ú agus an 25ú lá tar éis aon eascaire a eisiúint (ní bhíonn Aoine an Chéasta, Domhnaí agus Saoirí Poiblí san áireamh).  Socraíonn an tAire an tréimhse vótaíochta freisin a mhairfidh ar feadh 12 uair an chloig ar a laghad idir 7 a.m. agus 10.30 p.m.

Tá tuilleadh eolais le fáil sa bhileog eolais - An tSlí a dToghtar an Dáil nó ar suíomh idirlín Faisnéis do Shaoránaigh

An ceann comhairimh (pdf, 509kb) atá freagrach as an toghchán a reáchtáil i ngach toghcheantar.  An Roinn Airgeadais a sheasann an costas chun an toghchán a reáchtáil, ón Lárchiste, bunaithe ar Ordú Muirear a dhéanann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Dáilcheantair

Vótaí a Chomhaireamh

Tosnaíonn an comhaireamh ag 9 a.m. an lá i ndiaidh lá na vótaíochta in ionaid chomhairimh ar fud na tíre.  Déantear comhaireamh ar leithligh i ngach dáilcheantar.  Osclaítear na boscaí ballóide agus deimhnítear cuntais na bpáipéar ballóide.  Déantear na páipéir bhallóide a shórtáil ansin agus cuirtear páipéir bhallóide a bhfuil amhras fúthu as an áireamh.  Déanann an ceann comhairimh breithniú orthu sin, déanann sé nó sí comhaireamh ar na vótaí príomhrogha agus ríomhann an cuóta.  Comhairtear na roghanna eile ansin go dtí go mbeidh gach suíochán líonta.  Ar an gcomhaireamh a thabhairt chun críche, fógraíonn an ceann comhaireamh torthaí na vótaíochta agus seolann deimhniú ar na comhaltaí ón Dáilcheantar sin a bheidh ag fónamh sa Dáil nua, i dteannta mhionsonraí an chomhairimh, chuig Cléireach na Dála.

Vótáil ar na hOileáin

Póstaeir Toghcháin

Ní cheadaítear póstaeir a chur in airde ach amháin ar feadh tréimhse sonraithe áirithe ag toghchán.  An tréimhse atá i gceist ná ón dáta a ndéantar an t-ordú maidir leis an lá vótaíochta go ceann seacht lá i ndiaidh an lae vótaíochta.  Tá na ceanglais sin maidir le póstaeir thoghcháin leagtha amach faoi alt 19 den Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997. Tuilleadh Eolais ar Póstaeir Toghcháin (i mBearla amháin)

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.