Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Vótálaí - Toghchán Dála

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 1 year 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Físeán - Going to Vote

Ireland's General Election 2020 - Going to Vote

Unfortunately you need to accept cookies to view Youtube videos.

Cé atá in ann Vóta a chaitheamh

Tá gach duine ar saoránach de chuid na hÉireann nó den Ríocht Aontaithe é nó í agus atá san áireamh ar an gclár toghthóirí a bhíonn i bhfeidhm lá na vótaíochta, i dteideal vóta a chaitheamh in olltoghchán.

Cártaí Faisnéise Vótaíochta

Eisítear Cártaí Faisnéise Vótaíochta ar vótálaithe sna laethanta roimh lá na vótaíochta.  Tá sé ráite ar an gCárta Faisnéise Vótaíochta cá háit le dul chun do vóta a chaitheamh, chomh maith le huaireanta oscailte an stáisiúin vótaíochta.  Tá sé ráite freisin cad iad na doiciméid chéannachta nach mór duit a thabhairt leat.  Ní theastaíonn cárta faisnéise vótaíochta uait chun vóta a chaitheamh.

Fianaise ar Chéannacht

D'fhéadfaí fianaise ar chéannacht a iarraidh ort ag an stáisiún vótaíochta. Glacfar leis na doiciméid seo chun críocha céannachta.

Páipéar Ballóide Samplach

Tugadh isteach foirm nua den pháipéar ballóide maidir le toghcháin Dála leis an Acht Toghcháin (Leasú) 2015.  Seo sampla den chuma atá ar an bpáipéar ballóide.

Treoracha i dtaobh Vótála

Ba chóir duit na treoracha gearra atá ar an bpáipéar ballóide, a thabharfaidh an t-oifigeach ceannais duit, a léamh go cúramach.  Scríobh 1 le taobh d'iarrthóra céad rogha, scríobh 2 sa bhosca le taobh d'iarrthóra dara rogha agus mar sin de.  Níor chóir duit aon ní eile a scríobh ar an bpáipéar ballóide - d'fhéadfadh sin do vóta a dhéanamh neamhbhailí.

Treoir maidir le Vótáil - Éasca treoir a léamh

Tá leabhrán eolais curtha i dtoll a chéile ag Inclusion Ireland "Guide to Voting -An Easy to Read Guide".

Féiníní/Grianghraif

Cé nach bhfuil cosc ar ghrianghraif a thógáil faoin dlí toghcháin d'fhéadfadh grianghraf ar bith a roinnfí de pháipéar ballóide a bhfuil marc air nó á mharcáil ag toghchán dochar a dhéanamh do shláine agus do rúndacht na ballóide.  Dá bhrí sin níl cead grianghraif den chineál sin nó 'féiníní' a thógáil i stáisiúin vótála.

Toghthóirí a bhfuil Tinneas Coirp orthu nó atá faoi Mhíchumas Coirp

Féadfaidh toghthóirí a bhfuil tinneas coirp orthu nó atá faoi mhíchumas coirp agus a bhféadfadh deacracht a bheith acu rochtain a fháil ar a stáisiún vótaíochta áitiúil iarratas a dhéanamh a vóta a aistriú chuig stáisiún ina dtoghcheantar a bhfuil rochtain níos éasca air.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag Toghthóirí a bhfuil Tinneas Coirp orthu nó atá faoi Mhíchumas Coirp (i mBéarla amháin)

Catagóra 
Ábhar 
Fo-Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.