Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Toghcháin Eorpacha

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Toghtar Parlaimint na hEorpa chun leasa shaoránaigh an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn. Tá cumhachtaí reachtaíochta, buiséideacha agus maoirseachta aige lena n-imríonn sé páirt thábhachtach i bpróiseas reachtaíochta an AE, san obair le buiséad bliantúil an AE a mhúnlú agus maoirseacht ar an ngeilleagar.

Reáchtáiltear toghcháin dhíreacha chun Parlaimint na hEorpa gach cúig bliana. Tarlaíonn toghcháin in imeacht tréimhse ceithre lá, i mí na Bealtaine nó an Mheithimh de ghnáth, ar fud an Aontais Eorpaigh. Déanann an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil ordú lena socraítear an lá agus na huaireanta don vótaíocht, a chaithfidh maireachtáil ar feadh 12 uair an chloig ar a laghad idir 7:00am agus 10:30pm.

European Electorate (pdf, 13kb)
Treoirleabhar - An tSlí a dToghtar Ionadaithe na hÉireann (pdf, 344kb)

Toghcheantair

Átha Cliath; an Deisceart; agus Lár Tíre-An t-Iarthuaisceart. Leagtar na toghcheantair amach san Acht um Thoghcháin do Pharlaimint na hEorpa (Leasú) 2014.

Toghcháin 2014 do Pharlaimint na hEorpa

Reáchtáladh toghcháin in Éirinn Dé hAoine 23 Bealtaine 2014. Toghadh aon Fheisire déag sna trí thoghcheantair i gcomhair théarma parlaiminte 2014 – 2019.

Tá na torthaí toghcháin, arna dtiomsú agus arna bhfoilsiú ag an Roinn ar fáil ar ár suíomh i mBéarla.
 

Caiteachais Iarrthóirí agus Teorainneacha ar Thabhartais

Caiteachais

Foráltar le haghaidh rialacha maidir le caiteachais ag toghcháin Eorpacha, agus teorainn ar chaiteachais a dhéanann iarrthóirí san Acht Toghcháin 1997.

 • Feidhmítear smacht ar chaiteachais trí chóras gníomhairí
 • Caithfear caiteachais a dhéanfaidh páirtí ar leibhéal náisiúnta a chur trí ghníomhaire náisiúnta.
 • Bíonn gníomhaire náisiunta freagrach as caiteachais thar ceann gach iarrthóra.
 • Is é 230,000 euro an teorainn ar chaiteachais d’iarrthóir ag toghcháin Eorpach.

Leagtar seo amach in I.R. Uimh. 87 de 2004.

 • Caithfear ráiteas i scríbhinn maidir leis na speansais toghcháin uile a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí faoi cheann 56 lá ón lá vótaíochta ag an toghchán.
 • Leagtar ráitis faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais.  
  Féach ar Shuíomh Idirlín an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí le tuilleadh faisnéise a fháil.

Tabhartais

 • Ceanglaítear ar Fheisirí Eorpacha ráiteas maidir le tabhartais a chur ar fáil don Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí gach bliain, á thabhairt le fios cibé an bhfuarthas tabhartas os cionn 600 euro i rith na bliana agus sonraí aon tabhartais dá leithéid a thabhairt.
 • Is éard atá i dtabhartas aon ranníocaíocht arna déanamh chun críocha polaitiúla agus féadfaidh airgead, earraí nó seirbhísí a bheith san áireamh.
 • Tar éis toghcháin do Pharlaimint na hEorpa, caithfidh iarrthóirí nár éirigh leo ráiteas comhchosúil a chur ar fáil i ndáil le tabhartais a fuair siad ag an toghchán.
 • Caithfidh ball de Pharlaimint na hEorpa nó iarrthóir ag toghchán Eorpach cuntas na dtabhartas polaitiúil a oscailt in institiúid airgeadais má fhaigheann siad tabhartas airgid os cionn 100 euro.
 • Caithfidh ráiteas ón institiúid airgeadais agus deimhniú á rá gur taisceadh gach tabhartas airgid dá bhfuarthas sa chuntas agus gur úsáideadh gach suim a baineadh as an gcuntas chun críocha polaitiúla, a bheith in éineacht le ráiteas bliantúil baillráiteas iarrthóra nár éirigh leis nó léi.
 • Ní fhéadfaidh ball de Pharlaimint na hEorpa nó iarrthóir ag toghchán Eorpach glacadh le tabhartas os cionn 1,000 euro in aon bhliain ón deontóir céanna.
 • Tá cosc ar thabhartais in airgead tirim os cionn 200 euro freisin.
 • Tá cosc ar a bheith ag glacadh le tabhartais gan ainm os cionn 100 euro freisin agus caithfear aon tabhartais dá leithéid a ghéilleadh don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.

Féach ar Shuíomh Idirlín an Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí le tuilleadh faisnéise a fháil.

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.