Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Toghchán an Uachtaráin

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 4 years 8 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Uachtarán na hÉireann tofa go díreach ag muintir na hÉireann go ceann tréimhse seacht mbliana. Ní féidir leo breis agus dhá théarma oifige a chur isteach. Ní mór toghchán uachtaránachta a chur ar bun laistigh de 60 lá ó dhul in éag théarma oifige an uachtaráin atá ag dul as oifig. Má tharlaíonn folúntas sula dtabharfar gnáth-théarma oifige chun críche, cuirtear an toghchán ar bun laistigh de 60 lá tar éis don fholúntas a tharlú. Déantar an vótáil trí bhallóid rúnda ar an gcóras aonvóta inaistrithe.

Déanann an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil ordú ina leagtar síos an lá deireanach le hainmníochtaí a ghlacadh, lá na vótála agus an tréimhse le haghaidh vótála. Ní mór an tréimhse le haghaidh vótála a mhaireachtáil 12 uair an chloig ar a laghad idir 7:00am agus 10:30pm.

Tá na príomhfhorálacha dlíthiúla a bhaineann le toghchán an Uachtaráin le fáil in Alt 12 den Bhunreacht – féach Bunreacht na hÉireann agus in Acht Toghchán an Uachtaráin 1993 arna leasú – féach Acht Toghchán an Uachtaráin, 1993

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar bhileog eolais - an tSlí a dToghtar an tUachtarán nó ar láithreán gréasáin fhaisnéis na saoránach (i mbéarla amháin)

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.