Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cuntasacht Phoiblí

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 2 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tá sainchearta ag baill den bpobal mar chuid den creatlach freagrachta poiblí do rialtis áitiúil.  Is féidir leo an ráiteas airgeadais bliantúil, cúntais agus cáipéisí eile a baineann leis na cúntais le hiniúcadh ar feadh seacht lae roimh tús an iniuchaidh foirmeálta. 

D’fhéadfadh agóid do chuir isteach nó baint amach aon mír i gcúntas eagrais rialtais áitiúil faoi iniúchadh a dhéanamh don iniúchóir ag duine nó ar son dhuine, agus déanfear an agóid sin i bhfoirm scríofa, ag leagadh amach cúiseanna oiriúnacha agus fáthanna ar a dhéanfear é, taobh istigh do deich lá ó thús na hiniúchadh.  Tabharfaidh an iniúchóir agóid mar sin faoi dheara de réir  Rialacháin Rialais Áitiúil (Nósanna Imeachta Airgidis agus Iniúchta) 2014.

Fógra Fhoirmiúil Iniúchta

Ar ghlacadh fhógradh foirmiúil iniúchta ón iniúchóir rialtais áitiúil, tá ar an bPríomh-fheidhmeannach, Stiúrthóir nó Bainisteoir eagrais rialtais áitiúil, iad seo a leanas a dhéanamh:

  • Fógra a foilsiú seacht lá roimh thosacht iniúchta i bpríomhoifig na heagrais ag cur an iniúchadh i leith an phobail;
  • Fógra a foilsiú go bhuil an iniúchta le dul ar aghaidh ar an lá ceaptha i nuachtáin á scaipeadh i riarcheantar na heagrais rialtais áitiúil
  • Baill na heagrais rialtais áitiúil agus a bhaincéirí a cur ar an eolas ar dáta ceaptha na hiniúchta
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.