Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cóiríocht don Lucht Siúil

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 3 years 1 month ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Forléargas agus Beartais

Ceanglaítear ar gach údarás áitiúil le hAcht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998, tar éis próisis chomhairliúcháin, cláir rollacha chóiríochta 5 bliana a ullmhú, a ghlacadh agus a chur i ngníomh, chun freastal ar riachtanais chóiríochta atá ag an Lucht Siúil ina limistéir faoi láthair agus ar na riachtanais a réamh-mheastar a bheidh acu amach anseo.

Soláthraítear treochlár leis na cláir seo le haghaidh tosaíochtaí infheistíochta na nÚdarás Áitiúil i gcaitheamh thréimhse an Chláir agus déanann siad an bonn le haghaidh maoiniúchán a leithdháileadh ón An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiύil.

Feidhm do chomhaltaí tofa na n-údarás áitiúil is ea a bheith ag glacadh le dréachtchláir chóiríochta. I gcás go dteipfidh ar chomhaltaí údaráis áitiúil glacadh lena ndréachtchlár laistigh den am a cheadaítear, ceanglaítear ar Phríomhfheidhmeannach an údaráis áitiúil glacadh leis an gclár faoi cheann aon mhíosa, faoi réir aon mhionathruithe a mheastar a bheith riachtanach.

Soláthraítear cóiríocht don Lucht Siúil trasna raon roghanna agus bíonn sé oscailte don Lucht Siúil aon chineál cóiríochta a roghnú.

Áirítear leis sin tithíocht chaighdeánach ón údarás áitiúil, a dhéantar a airgeadú ó leithdháiltí caipitil na Roinne don tithíocht shóisialta, cóiríocht phríobháideach ar cíos nó tithíocht phríobháideach a gcabhraíonn údaráis áitiúil nó eagraíochtaí deonacha leo agus cóiríocht shonrach don Lucht Siúil a fhaigheann maoiniúchán caipitil 100% ón Roinn. Áirítear grúpscéimeanna tithíochta agus láithreáin stad le cóiríocht shonrach don Lucht Siúil.

Cláir Chóiríochta na nÚdarás Áitiúil don Lucht Siúil 2014-2018

Ceanglaítear le hAcht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil) 1998 ar gach údarás áitiúil cláir rollacha chóiríochta 5 bliana don Lucht Siúil a dhréachtú, a ghlacadh agus a chur i ngníomh chun dlús a chur le soláthar cóiríochta don Lucht Siúil.

Tá na cláir ag feidhmiú ó 2000 agus glacadh an ceathrú babhta de chláir in 2014 le rith ó 2014-2018.

Foráltar le hAlt 7 (4) den Acht gur feidhm fhorchoimeádta is ea cláir chóiríochta a ghlacadh, a leasú nó a athsholáthar. Ciallaíonn sé seo gur féidhm atá ann a dhéanann na comhairleoirí tofa.

Leagtar amach na targaidí do riachtanais chóiríochta leis na cláir seo faoin Measúnacht ar Riachtanais Tithíochta Sóisialta.

Treoirlínte maidir le Cóiríocht don Lucht Siúil

An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Chóiríocht don Lucht Siúil

Coistí Comhairleacha Áitiúla um Chóiríocht don Lucht Siúil

Soláthraítear an bonn reachtúil le hAcht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998 maidir le cruthú, sainchúram agus ballraíocht na gCoistí Comhairleacha um Chóiríocht don Lucht Siúil.

Faoin Acht, féadfaidh na Coistí seo:

  • comhairle a thabhairt i ndáil le hullmhú agus cur i ngníomh aon chláir chóiríochta do limistéar feidhme an údaráis cheapacháin a bhíonn i gceis
  • tcomhairle a thabhairt maidir le bainistiú cóiríochta don Lucht Siúil
  • idirchaidreamh a sholáthar idir an Lucht Siúil agus baill agus oifigigh an údaráis cheapacháin a bhíonn i gceist .

Tá mionsonraí ar bhallraíocht Choiste Comhairligh um Chóiríocht don Lucht Siúil de chuid gach údaráis áitiúil ar fáil ar ár leathanach idirlín.

Tá an t-Áireamh Bliantúil don Lucht Siúil i gcomhair gach bliana ar fáil ar an leathanach idirlín faoi Traveller Accomodation Statistics.