Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Pirít

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 10 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec
PyriteBoard.ie (external link)

Is scéim rogha dheiridh í an scéim leasúcháin piríte a bhfuil mar aidhm léi tithe áirithe a bhfuil damáiste mór déanta ag pirít dóibh a dheisiú sa chás nach bhfuil aon rogha phraiticiúil eile ag na húinéirí tí an scéal a leigheas.  Tá an scéim réitithe de réir fhorálacha an Achta um Réiteach Piríte 2013 agus tosaíodh ag glacadh le hiarratais an 26 Feabhra 2014.

An Bord um Réiteach Piríte

Bunaíodh An Board um Réiteach Piríte  ar dtús go luath in 2013 agus tugadh stádas reachtúil dó an 10 Eanáir 2014 faoin Acht um Réiteach Piríte 2013 . Tá an Bord freagrach as stiúradh agus maoirsiú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na scéime leasúcháin piríte agus tá an Ghníomhaireacht Tithíochta ag tabhairt cúnaimh dó maidir leis sin..

An Painéal Piríte

Bhunaigh an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil Painéal Piríte neamhspleách i Meán Fómhair 2011 chun imscrúdú a dhéanamh ar na fadhbanna a chruthaigh brú aníos piríte i dteaghaisí áirithe in Éirinn. Foilsíodh Tuarascáil an Phainéil Piríte i Meitheamh 2012.

An tAcht um Réiteach Piríte

Déantar foráil san Acht um Réiteach Piríte 2013 do bhunú an Bhoird um Réiteach Piríte agus do scéim leasúcháin piríte a cheapadh do theaghaisí áirithe a raibh tionchar ag pirít orthu. Tháinig éifeacht leis an Acht an 10 Eanáir 2014.

Rialacháin um Réiteach Piríte (Caighdeán le haghaidh Tástála) 2017

Forálann na Rialacháin um Réiteach Piríte (Caighdeán le haghaidh Tástála) 2017 (I.R. 556 de 2017) (nasc seachtrach) go bhfuil an “caighdeánach tástála” de bhun alt 14 (9) (a) den Acht um Réiteach Piríte 2013 Chaighdeán Éireannach 398-1:2013 chun críche an Achta - Pirít imoibríoch in ábhar truncála fo-urláir — Cuid 1: Prótacal tástála agus catagóirithe arna fhoilsiú ag an Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann an 4 Lúnasa 2017. Is é dáta feidhme na Rialacháin seo 15 Nollaig 2017.

Cáin Mhaoine Áitiúil (díolúine piríte)

Déantar foráil san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (arna leasú) do dhíolúine sealadach ón gcáin mhaoine áitiúil ar feadh ar a laghad sé bliana i ndiaidh a chéile do mhaoine cónaithe áirithe sa chás:

  • gur comhlánaíodh teastas damáiste;
  • gur glacadh teaghais isteach sa scéim leasúcháin piríte;
  • go ndearna cuideachta árachais leasúchán ar theaghais;
  • go ndearna tógálaí/forbróir leasúchán ar an teaghais.

Ceisteanna a Chuirtear go Minic (Cáin Mhaoine Áitiúil - Díolúine Piríte)

Na Rialacháin Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (Díolúine Piríte) 2013

 

Catagóra 
Fo-Ábhar