Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Cáin Mhaoine Áitiúil

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Tháinig Cáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ), a bhíonn féinmheasúnaithe agus a ghearrtar ar luach margaidh gach maoin chónaithe sa Stát, i bhfeidhm nuair a ritheadh Acht (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012. Tá an cháin á riaradh ag na Coimisinéirí Ioncaim. Feidhmíodh muirear leath bhliana in 2013 agus bíonn muirir i bhfeidhm don bhliain iomlán ó 2014 ar aghaidh.

Céard ba chóir duit a dhéanamh?

Téigh i dteagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim ag 1890 200 255

(Tabhair faoi deara go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar ar uimhreacha 1890 (Íosghlao) a úsáid a bheith difriúil i measc soláthraithe difriúla seirbhíse)

Teileafón: 1890 200 255 (Poblacht na hÉireann amháin), +353 (0)1 702 3049 (Lasmuigh den Phoblacht)

Rphost: lpt@revenue.ie

Tá mionsonraí maidir le leibhéil bhailiúcháin agus rátaí comhlíonta ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim .

Díolúiní d’eastáit tithíochta neamhchríochnaithe

Tá maoine in eastáit tithíochta neamhchríochnaithe, arna sonrú ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil sna Rialacháin Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) (I.R. Uimh. 91 de 2013) (i mBéarla amháin)  díolmhaithe ón CMA.

Chun díolúine a éileamh, caithfidh tú do Thuairisceán CMÁ a chomhlánú is a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim agus an choinníoll díolúine a chomhlíonann tú a thabhairt le fios.

Díolúiní do dhamáiste suntasach píriteach

Foráltar leis an Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil 2012 (faoi mar a leasaíodh) le haghaidh díolúine sealadaí a mhairfidh sé bliana comhleantacha ar a laghad ón gcáin mhaoine áitiúil do mhaoine cónaithe áirithe:

•           a bhfuil deimhniú damáiste curth i gcrích ina leith;

•           má ghlactar áitreabh isteach sa scéim leasúcháin phíriteach;

•           má tá cuideachta árachais tar éis áitreabh a leigheas; agus

•           má tá an tógálaí / forbraitheoir tar éis an t-áitreabh a leigheas.

 Ceisteanna coitianta maidir leis an díolúine píriteach faoin CMÁ (i mBéarla amháin) .

 

Céard a mhaoiníonn an Cháin Mhaoine Áitiúil?

Ó 2014, ceanglaítear ar an Aire Airgeadais leis na hAchtanna Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) suim a bheidh comhionann leis an gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) a bailíodh, lena n-áirítear aon ús a íocadh i rith na bliana, a íoc ón gCiste Lárnach isteach sa Chiste Rialtais Áitiúil.

Cabhraíonn cionranna Cánach Maoine Áitiúla a íoctar amach as an gCiste Rialtais Áitiúil le seirbhísí áitiúla bunriachtanacha a mhaoiniú amhail, páirceanna poiblí; leabharlanna; spásanna oscailte agus taitneamhachtaí áineasa; pleanáil agus forbairt; seirbhísí dóiteáin agus éigeandála; cothabháil agus glanadh sráideanna agus soilse sráide – agus téann siad ar fad chun tairbhe do shaoránaigh go díreach.

De réir cinntí Rialtais, coinnítear 80% den cháin seo go háitiúil chun seirbhísí poiblí rí-thábhachtacha a mhaoiniú. Déantar an 20% atá fágtha a athdháileadh chun maoiniú breise a sholáthar d’údaráis áitiúla a bhfuil boinn chánach níos ísle acu mar gheall ar an éagsúlú ar luachanna maoine ar feadh an Stáit

Cionranna CMÁ agus cinntí maidir le héagsúlú áitiúil

Éifeachtach ó 1 Iúil 2014, féadfaidh údaráis áitiúla ráta na Cánach Maoine Áitiúil (CMÁ) ina gceantar riaracháin a éagsúlú don bhliain ina dhiaidh suas le 15% de bhonnráta na Cánach. Caithfear an cinneadh leis an éagsúlú a dhéanamh a bheith déanta trí rún de chuid na Comhairle agus a fhógairt do na Coimisinéirí Ioncaim faoin 30 Meán Fómhair go bhféadfar é a fheidhmiú don bhliain ina dhiaidh.

Cionranna na Cánach Maoine Áitiúil (i mBéarla amháin) ,  lena n-áirítear cinntí lenar cuireadh éagsúlú áitiúil san áireamh le coigeartú a dhéanamh:

Catagóra 
Ábhar 

An raibh an leathanach cabhrach?

Go raibh maith agat as cuidiú linn housing.gov.ie a fheabhsú.

Cosaint Sonraí

Caithfidh custaiméirí de chuid na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil ionas gur féidir leis an Roinn a cuid feidhmeanna reachtúla agus riaracháin a chur i gcrích. Is faoi rún a chaithfidh an Roinn le gach eolas agus sonraí pearsanta a chuirfidh tú ar fáil, i gcomhréir leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus an Reachtaíocht um Chosaint Sonraí. I gcásanna áirithe, nuair a dhéantar foráil ina leith sin faoin dlí, d'fhéadfaí sonraí pearsanta a roinnt le Ranna Rialtais eile, le húdaráis áitiúla, le gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó le comhlachtaí poiblí eile. 

Is féidir teacht ar Bheartas na Roinne maidir le Cosaint Sonraí agus ar na Ráitis Príobháideachais, ina leagtar amach mar a bhainfimid úsáid as do chun sonraí pearsanta chomh maith le heolas a chur ar fáil ar do chearta mar ábhar sonraí, ar láithreán gréasáin na Roinne.  Is féidir cóip chrua a fháil díobh freisin ach iad a iarraidh, ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.