Tithíocht

Freagairt na Roinne do Ghéarchéim COVID-19 (an Coróinvíreas)

Tá an Rialtas ag cabhrú le húdaráis áitiúla agus le forbróirí le níos mó tithe, agus tithe níos fearr, a phleanáil agus a thógáil go gcónóidh daoine iontu. Bímidne, in éineacht le comhlachtaí eile poiblí, príobháideacha agus deonacha, ag obair:- 

  • Ionas go soláthrófar tacaí tithíochta sóisialta do dhaoine nach bhfuil sé ar a n-acmhainn áit chónaithe a sholáthar dóibh féin;
  • Ionas go gcruthófar timpeallacht lena spreagfar tógálaithe le tithe a chur ar fáil do dhaoine ar mian leo a n-áit chónaithe féin a cheannach;
  • Ionas go gcinnteofar go mbeidh na caighdeáin is airde i gceist le tógáil na dtithe agus go dtógfar iad i limistéir mar a bhfuil gá leo;
  • Ionas go bhfeabhsófar cáilíocht na tithíochta ar cíos agus go láidreofar cosaint do thionóntaí agus do thiarnaí talún; agus
  • Ionas go soláthrófar tacaíocht tithíochta do dhaoine leochaileacha.