Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

2016 - Maoiniú don Tithíocht Shóisialta

Rinneadh léirmheas ar an alt seo an uair deireanach: 5 years 9 months ó shin
Tá léirmheas le déanamh air an chéad uair eile i: 0 sec

Soláthar Iomlán Tithíochta - 2016

Beidh infheistíocht Státchiste de bheagnach €821 milliún mar thoradh ar an leithdháileadh tithíochta caipitil agus reatha do 2016 le chéile ar fud raon clár um thithíocht.

Lena chois sin, maoineoidh na húdaráis áitiúla raon seirbhísí tithíochta óna n-acmhainní féin go dtí luach os cionn €112 milliún, ag fágáil gurb ionann ansoláthar iomlán Tithíochta in 2016 agus €933 milliún.

Budget 2016 logo

Méadú thar Sholáthar 2015

Ar aon dul le beartú tosaíochta maoinithe don tithíocht shóisialta, tá méadú os cionn beagnach €145 méadaithe tagtha ar sholáthar an Státchiste don Tithíocht in 2016.

Seachadadh Ionchais

Leanfar leis an leathnú ar sholáthar na tithíocht sóisialta faoin Straitéis um Thithíocht Shóisialta 2020 agus táthar ag súil le os cionn 17,000 aonad úr a sheachadadh faoi raon tionscnamh um thithíocht shóisialta in 2016

Léirítear sna sonraí is déanaí gur seachadadh os cionn 13,000 in 2015.

Achoimre ar na príomhlínte buiséid 2016 - Caiteachas Reatha

 • An Clár Caiteachais Reatha don Tithíocht Shóisialta (SHCEP):  Le maoiniú méadaithe beidh na húdaráis áitiúla ábalta 3,000 aonad úr a chur ag oibriú in 2016.
 • Scéim um Chóiríocht ar Chíos(SCC):  Le maoiiú €135 milliún beifear ábalta 1,000 SCC úr a aistriú in 2016.
 • Íocaíochtaí Cúnaimh Tithíochta(ÍCT): Méadaíodh an maoiniú go dtí €47.7 milliún in 2016 chun cuidiú le síneadh scéim ÍCT agus cuideoidh sé le 10,000 teaghlach eile cóiríocht oiriúnach a fháil.
 • Iasacht Chaipitil agus Scéim Fóirdheontais: Bainfear úsáid as leithdháileadh 2016 chun aisíocaíochtaí iasachtaí a íoc i ndáil le tionscadail atá seachadta cheana nó tionscadail atá faoi bhealach.
 • Cóiríocht agus Tacaíocht Taistealaithe:  Soláthróidh maoiniú €4.2 milliún do bhainistiú agus do chothabháil na láithreán stad agus maoineoidh sé oibrithe sóisialta a mbaineann a ndualgas le cóiríocht taistealaithe.
 • Easpa Dídine: Cinnteofar le maoiniú €70 milliún in 2016 go rachfar i ngleic go héifeachtach leis an méadú ar éileamh ar sheirbhísí easpa dídine.
 • Dí-institiúidiú: Le maoiniú €1 mhilliún cinnteofar dul chun cinn leanúnach ar an gclár um dhí-institiúidiú do dhaoine faoi mhíchumas.
 • An Ghníomhaireacht um Thithíocht agus Pobail Inbhuanaithe (i mBéarla amháin):  Le maoiniú €4 mhilliún in 2016 cinnteofar go mbeidh go leor acmhainní ag an nGníomhaireacht chun tacú leis an Roinn agus leis na húdaráis áitiúla i gceapadh agus i gcur i bhfeidhm na mbeartas agus na gclár um thithíochta agus lena dtiomantais a chomhlíonadh faoi Thógáil 2020 agus cur i bhfeidhm leanúnach na Straitéise um Thithíocht Shóisialta 2020.

Achoimre ar na príomhlínte buiséid 2016 - Caiteachas Caipitil

 • Tithíocht Údaráis Áitiúil:  Le maoiniú os cionn €180 milliún ar an iomlán do sholáthar caipitil na tithíochta údaráis áitiúil seachadfar os cionn 1,000 aonad úr trí chlár um thógáil agus éadálacha.
 • Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC):  Cinnteofar le soláthar €86 milliún do SCC go gcuirfear béim leanúnach ar fhreastal ar riachtanais tithíochta na ngrúpaí leochaileacha agus soláthrófar thart ar 450 aonad do dhaoine a bhfuil sainriachtanais acu in 2016.
 • Cíos in Aonad Morgáiste:  Beifear ábalta an scéim a leathnú le leithdháileadh €17 milliún agus cuideoidh sé le tiomantais agus freagairtí an Rialtais maidir le staid na riaráistí morgáiste a chomhlíonadh.
 • Cóiríocht Taistealaithe:  Le soláthar €5.5 milliún in 2016 tabharfar tacaíocht do chur ar aghaidh raon scéimeanna um chóiríocht Taistealaithe.
 • Oibreacha Athnuachana/Feabhsúcháin:  Léirítear le soláthar 2016 de €85 milliún tiomantas leanúnach an Rialtais do dhíriú ar na pobail is mó atá faoi mhíbhuntáiste sa tír.
 • Éifeachtúlacht Fuinnimh/Iarfheistiú:  Le soláthar 2017 de €70 milliún beifear ábalta uasghrádú leanúnach a dhéanamh ar stoc na tithíochta sóisialta ag cur tithe níos teo agus níos tíosaí ar fhuinneamh ar fáil do na mílte teaghlaigh.  Ag baint leas as an dul chun cinn a rinneadh in 2014 agus 2015, déanfar 1,500 aonad folamh a athchóiriú agus a thabhairt ar ais chun úsáid táirgiúil.
 • Deontais do Thithíocht Phríobháideach:  Le maoiniú €45 milliún soláthrófar thart ar 8,500 deontas in 2016 a chuideoidh le hoibreacha oiriúnaithe ionas go mbeidh daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumais ábalta leanúint leo ag maireachtáil go neamhspleách ina mbailte níos faide.
 • An Scéim um Fheabhsúchán Piríte:  Soláthrófar maoiniú €19 milliún in 2016 le tacú le gníomhaíocht faoin Scéim um Fheabhsúchán Piríte.

Samhlacha Úra um Maoiniú

Tá an Rialtas tiomanta chomh maith do mheicníochtaí a chur i bhfeidhm lena mbeifear ábalta maoiniú breise a thiomsú, maoiniú is féidir a úsáid chun soláthar tionscadal úr um thithíocht shóisialta a spreagadh, a bheartú agus a chomhordú.

Tá oibreacha maidir le forbairt samhlacha úra um maoiniú á gcur chun cinn faoi Shruth Oibre Airgeadais na Straitéise um Thithíocht Shóisialta 2020

Ag Cur le Téarnamh: Infheistíocht Bhonneagair agus Chaipitil 2016-2021

Chomhaontaigh an Rialtas a chreat um infheistíocht chaipitil 6 bliana,, Ag Cur le Téarnamh: Infheistíocht Bhonneagair agus Chaipitil 2016-2021  i mí Mheán Fómhair 2015.  

Trí chaitheamh díreach ón Státchiste agus infheistíocht rialtais áitiúil, cuirfear thart ar €3 billiún ar fáil chun tacú leis an Straitéis um Thithíocht Shóisialta.