Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Iarratas a dhéanamh ar thacaíocht tithíochta sóisialta le d’údarás áitiúil

Conas a dhéanfaidh mé iarratas

Is iad údaráis áitiúla na príomhsholáthraithe tithíochta sóisialta do dhaoine a bhfuil riachtanas tithíochta acu.

Chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht tithíochta sóisialta, lena n-áirítear tacaíocht ó chomhlacht tithíochta ceadaithe, ba cheart duit dul i dteagmháil le d’údarás áitiúil ábhartha i dtosach a fhéadfaidh foirm iarratais a thabhairt duit le comhlánú.

I gcoitinne, caithfidh go mbeidh tú i do chónaí cheana féin sa limistéar a thagann faoi chuimsiú an údaráis áitiúil sin nasc áitiúil a bheith agat leis an limistéar trí bheith i do chónaí ann roimhe, trí fhostaíocht reatha, chúram leighis reatha, oideachas reatha nó gaolta.

I gcoitinne agus tú ag comhlánú na foirme iarratais, is féidir leat suas le trí limistéar a roghnú (“Limistéir do Rogha”) laistigh den limistéar údaráis áitiúil gur mhaith leat cónaí ann.

Rialacha

Déanann d’údarás áitiúil measúnacht ar iarratais chomhlánaithe ar thacaíocht tithíochta sóisialta de réir na gcritéar reatha bunaithe ar an méid seo a leanas:

  • Caithfidh nach rachaidh tairseach ioncaim (i mBéarla amháin), .i. d’ioncam os cionn teorainneacha áirithe – braithfidh na teorainneacha sin ar an údarás tithíochta agus ar mhéid an teaghlaigh
  • Ceart fadtéarmach le cónaí in Éirinn
  • Cibé an bhfuil cóiríocht mhalartach ar fáil duit lena bhféadfaí freastal ar do riachtanas tithíochta
  • Cibé an bhfuil riaráiste cíosa agat ó thionóntacht roimhe agus na socruithe atá i bhfeidhm chun an riaráiste sin a aisíoc

Cuirfear méid do theaghlaigh san áireamh sa mheasúnacht freisin, chomh maith le cineál do chóiríochta reatha, an bhail atá air agus aon chúinsí speisialta amhail míchumas, aois agus cúinsí leighis.

Le hAchtanna na dTithe 2009 (i mBéarla amháin) agus 2014 (i mBéarla amháin), agus le rialacháin, leagtar síos na rialacha dlí maidir leis na bealaí a mheasúnaíonn údaráis áitiúla teaghlaigh le haghaidh tacaíochta.

Más náisiúntach neamh-Éireannach thú atá ag lorg tacaíochta, caithfidh tú forálacha Chiorclán 41/2012 (i mBéarla amháin) a chomhlíonadh freisin.

 

Tacaíocht Tithíochta Sóisialta a Leithdháileadh

Má bhíonn tú cáilithe, cuirfear thú ar liosta feithimh tithíochta an údaráis (tugtar ‘taifead na dteaghlach cáilithe’) ar an liosta seo freisin.

Leithdháilfear tionónacht oiriúnach duit nuair a bhíonn sé ar fáil.

Dréachtann gach údarás áitiúil gcuid rialacha féin maidir le cinntí a dhéanamh i dtaobh ord na dtosaíochtaí ar an liosta feithimh (“Scéim Leithdháilte”).

Is féidir leat cóip de seo a fháil ó d’údarás áitiúil.

Cíosa Difreálacha

Nuair a leithdháiltear tionónacht duit, gearrfear cíos ort bunaithe ar d’ioncam.

Déanann an t-údarás áitiúil seo a ríomh de réir a Scéime Cíosa Difreálaigh.

Bíonn sé bunaithe ar do chumas íoc, .i. dá airde d’ioncam, is ea is airde an cíos.

Ag Diúltú Cóiríochta a dhéantar a Thairiscint

Féadfaidh tú tairiscint réasúnta chóiríochta a dhiúltadh in aon tréimhse 12 mhí gan dul i bhfeidhm ar d’áit ar an liosta feithimh.

Má dhiúltaíonn tú dhá thairiscint réasúnacha in imeacht thréimhse 12 mhí áfach, déanfar thú a chur ar fionraí ón liosta feithimh ar feadh 12 mhí, agus ní charnfaidh tú aon am ar an liosta lena linn sin.

Amanna Feithimh

Cé go mbíonn rogha éigin agat agus tú ag sonrú na limistéar ar mhaith leat cónaí iontu, ba cheart duit cuimhne a choinneáil air má roghnaíonn tú limistéar a mbíonn an-tóir air, féadfaidh tú a bheith ag fanacht níos faide go bhfaighe tú tairiscint tithíochta ná mar a bheadh amhlaidh dá roghnófá limistéar nach mbíonn tóir chomh mór sin air.

Is féidir mionsonraí maidir le líon na dteaghlach atá ar liostaí feithimh gach údaráis tithíochta, lena n-áirítear mionsonraí maidir le fad an ama ar liostaí feithimh, a aimsiú sa tuairisc is déanaí faoi Achoimre na Measúnachtaí Tithíochta Sóisialta (i mBéarla amháin)

Achoimre na Measúnachtaí Tithíochta Sóisialta

Áireamh atá san achoimre ar na teaghlaigh cháilithe ar fad atá ar liostaí feithimh ar fud na tíre ag dáta áirithe.

Tugadh faoin Achoimre is déanaí (i mBéarla amháin) an 21ú Meán Fómhair 2016.

Ón bhliain 2016 ar aghaidh, déantar achoimrí go bliantúil. Tá obair idir lámha ar an athchoimre don bhliain 2017 atáthar ag súil le foilsiú sa bhFómhar.

Maidir le próiseas an Achoimre, téann na húdaráis áitiúla i dteagmháil leis na teaghlaigh ar a liosta feithimh chun dearbhú go bhfuil na teaghlaigh sin fós incháilithe le haghaidh tithíochta agus go bhfuil an tacaíocht fós de dhíth orthu.

Bíonn sé tábhachtach mar sin do theaghlaigh atá ar liostaí feithimh go gcuirfidh siad in iúl dá n-údaráis tithíochta athruithe a thagann ar a gcuid cúinsí agus go bhfreagróidh na teaghlaigh d’aon iarratais ar fhaisnéis d’údaráis nuair a bhíonn achoimre á dhéanamh.

Ceisteanna

Má bhíonn aon cheisteanna agat i ndáil le bheith ag déanamh iarratais ar thacaíocht tithíochta sóisialta ba cheart duit dul i dteagmháil le d’údarás áitiúil.