Leagan furasta le priontáilLeagan furasta le priontáil

Comhairliúchán Poiblí maidir leis an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí (2008/56/CE) - Airteagal 17

D'fhoilsigh an Roinn Pleanála Tithíochta agus Rialtais Áitiúil an dréacht-nuashonrú ar Mheasúnú Airteagal 8 na Treorach Réime um Straitéis Mhuirí, Cinneadh Airteagal 9 maidir le Dea-Stádas Comhshaoil agus Spriocanna Comhshaoil Airteagal 10 i gcomhair comhairliúcháin phoiblí.

Cén fáth a bhfuilimid ag seoladh an chomhairliúcháin seo?

Cuirtear an Treoir Réime um Straitéis Mhuirí chun feidhme i dtimthriallta sé bliana in 2012. Foilsíodh an Measúnú Tosaigh ina ndeachthas i ngleic le hAirteagal 8, Airteagal 9 agus Airteagal 10 den treoir agus tugadh an tuarascáil don Choimisiún Eorpach in 2013. Ina dhiaidh sin forbraíodh clár monatóireachta in 2015 agus clár beart in 2016.

Táimid sa dara timthriall cur chun feidhme anois agus muid ar tí athbhreithniú a dhéanamh ar an Measúnú Tosaigh faoi Airteagal 8, Airteagal 9 agus Airteagal 10 den Treoir. Táimid ag lorg do chuid tuairimí maidir leis an dréacht-nuashonrú.

Cad atá á lorg againn?

Is féidir an doiciméad don Chomhairliúchán Poiblí a íoslódáil ón nasc i rannán na ndoiciméad ar an leathanach gréasáin seo.  Tá do chuid tuairimí á lorg ar na gnéithe seo a leanas atá leagtha amach sa doiciméad seo eadhon: an measúnú ar an gcomhshaoil mhuirí, na saintréithe maidir le dea-stádas comhshaoil, na spriocanna comhshaoil beartaithe agus na luachanna tairsí gaolmhara.

Úsáidfear an t-aiseolas sin chun treoir a thabhairt d’ullmhú na tuarascála ar an measúnú deiridh lena n-áirítear spriocanna comhshaoil a leagan síos agus na luachanna tairsí gaolmhara. Déanfar comhairliúcháin bhreise i ndiaidh an chinn sin agus lorgóimid do thuairimí ar na hathbhreithnithe ar an gclár monatóireachta agus ar an gclár beart. Tá doiciméad i bhfoirm ceistneora ina dtabharfar cuntas ar na gnéithe ina bhfuil ionchur á lorg ar fáil le híoslódáil, le comhlánú agus le seoladh ar ais.

Conas a bheith rannpháirteach?

Cuireann an Roinn fáilte roimh aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara trí ríomhphost nó i scríbhinn.  Beidh deireadh leis an tréimhse chomhairliúcháin ag meán lae Dé hAoine, 28 Feabhra 2020.  Féadfaidh tú aighneacht a dhéanamh ar na bealaí seo:

Ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist seo amháin msfd@housing.gov.ie; nó

Scríobh chuig an seoladh seo a leanas:

Comhairliúchán MSFD,
An Rannóg Comhshaoil Mhuirí,
An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman
Y35 AP90

Cáipéisí

Téarmaí agus Coinníollacha

Beifear in ann na haighneachtaí agus na tuairimí go léir a chuirfear faoi bhráid na Roinne chun na críche seo faoi réir eisiúna faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 agus Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol) 2007-2014. Beidh aighneachtaí faoi réir reachtaíocht um Chosaint Sonraí freisin.

Cad a dhéanfaimid le d’Fhreagra

Tabharfaidh na freagraí treoir d’fhorbairt bhreise na tuarascála nuashonraithe don Treoir Réime um Straitéis Mhuirí Measúnú Airteagal 8, Dea-Stádas Comhshaoil a Chinneadh Airteagal 9 agus Spriocanna Comhshaoil Airteagal 10.

Tabhair faoi deara go bhféadfar aighneachtaí a gheofar a chur ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne. In aon chás, beidh na haighneachtaí go léir a gheofar faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise agus reachtaíocht um Shaoráil Sonraí. Féach freisin an Ráiteas Príobháideachta faoin nasc chuig Doiciméid thuas.

Catagóra 
Fo-Ábhar 

Stair Stádais

Stádas - Dúnta
Oscailte 
Aoine, Nollaig 20, 2019
Ag Dúnadh 
Aoine, Feabhra 28, 2020
Críoch Curtha Leis 
Máirt, Meitheamh 30, 2020