Uisce

Féachaimid le hacmhainní uisce in Éirinn a chosaint agus a fheabhsú. Déanaimid seo trí bheith ag cur beartas náisiunta agus Eorpach, maidir le seirbhísí uisce agus cáilíocht uisce, i ngníomh. Bíonn sé ríthábhachtach go mbeidh soláthairtí maithe, sábháilte uisce againn, chomh maith le seirbhísí dramhuisce cuimsitheacha agus uiscí glana chun sláinte an phobail a chosaint, chun tacú le fás eacnamaíoch agus lenár gcomhshaol a chaomhnú.

Public drinking water and waste water services

Uisce óil poiblí agus seirbhísí dramhuisce poiblí

Faigheann ochtó a dó faoin gcéad de dhaoine in Éirinn a gcuid uisce óil ó Uisce Éireann (nasc seachtrach atá ann). Soláthraíonn Uisce Éireann seirbhísí dramhuisce do thart faoi dhá thrian de theaghlaigh.

Water protection

Cosaint an uisce

Bímid ag cosaint agus ag feabhsú acmhainní uisce na hÉireann trí reachtaíocht an AE agus reachtaíocht náisiúnta a chur i ngníomh.

Private drinking water supplies and wastewater services

Soláthairtí uisce óil príobháideacha agus seirbhísí dramhuisce

Faigheann dó dhéag faoin gcéad de dhaoine in Éirinn a gcuid soláthairtí uisce óil ó thoibreacha príobháideacha agus ó sholáthairtí beaga príobháideacha. Faigheann sé faoin gcéad de dhaoine uisce óil ó ghrúpscéimeanna uisce, a bhíonn á rith ag pobail áitiúla. Úsáideann tríocha a ceathair faoin gcéad de theaghlaigh nach bhfuil nasctha le líonra séarachais poiblí Uisce Éireann dabhcha séarachais nó córais chóireála dramhuisce eile teaghlaigh.  

Marine waters

Uiscí Mara

Ciallaíonn dea-stádas comhshaoil ó thaobh chomhshaol na mara go mbíonn na farraigí glan, sláintiuil agus torthúil, agus go mbíonn an úsáid a bhaineann an duine as comhshaol na mara inbhuanaithe.