Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Fothoghcháin Corcaigh Thuaidh-Lár, Baile Átha Cliath-Fine Gall, Baile Átha Cliath Thiar Meán agus Loch Garman

Published on Thursday, 07 Nov 2019
Dept Housing logo

Tar éis an tairiscint a dhéanamh maidir le heascairí a chur amach, tá ordú déanta ag an Uas. Eoghan Ó Murchú, Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil inniu (7 Samhain 2019) chun Dé hAoine 29 Samhain 2019, a cheapadh mar lá vótaíochta d’fhothoghcháin Corcaigh Thuaidh-Lár, Baile Átha Cliath-Fine Gall, Baile Átha Cliath Thiar Meán agus Loch Garman. Beidh an vótaíocht ar siúl idir 7.00 a.m. agus 10.00 p.m.

Chun seasamh mar iarrthóir i dtoghchán do Dháil Éireann, ní mór do dhuine a bheith ina shaoránach/saoránach d’Éirinn agus ní mór dó/di a bheith 21 bhliain d’aois ar a laghad faoi lá na vótaíochta. Féadfaidh duine é féin/í féin a ainmniú mar iarrthóir nó féadfaidh duine atá cláraithe mar thoghthóir sa dáilcheantar lena mbaineann duine eile a ainmniú ach toiliú a fháil ón duine eile sin. Ní mór d’iarrthóirí nach bhfuil deimhniú cleamhnachta polaitíochta (daingniú á rá gur iarrthóir de chuid páirtí polaitíochta atá cláraithe i gclár na bpáirtithe polaitíochta é/í an duine lena mbaineann) acu a n-ainmniúchán a chur i gcrích trí cheachtar de na roghanna seo a leanas a úsáid: (i) ar mhodh aontuithe ó 30 aontaitheoir atá cláraithe sa dáilcheantar lena mbaineann, agus ní mór do na haontaitheoirí dearbhú reachtúil a chomhlánú ina leith sin, nó (ii) ar mhodh éarlais €500 atá le taisceadh leis an gceann comhairimh ag an iarrthóir nó ag duine éigin thar ceann an iarrthóra. Is é an tráth deireanach chun ainmniúcháin a ghlacadh 12 meán lae ar an Dé hAoine 15 Samhain 2019. Féadfaidh iarrthóirí a n-ainmniúcháin a tharraingt siar suas go 12 meán Dé Sathairn 16 Samhain 2019.

Féadfaidh gach saoránach Éireannach agus gach saoránach Briotanach a bhfuil a n-ainmneacha ar chlár na dtoghthóirí sna dáilcheantair lena mbaineann vóta a chaitheamh sna fothoghcháin.  87,203 toghthóir atá sa líon toghthóirí do Corcaigh Thuaidh-Lár; 97,348 toghthóir atá sa líon toghthóirí do Baile Átha Cliath-Fine Gall; 71,659 toghthóir atá sa líon toghthóirí do Bhaile Átha Cliath Thiar TMeán; 111,973 thoghthóir atá sa líon toghthóirí do Loch Garman.

I gcás daoine atá cáilithe chun vóta a chaitheamh sna fothoghcháin, ach nach bhfuil cláraithe, tá am acu fós chun iarratas a dhéanamh ar chlárúchán ar an bhforlíonadh a ghabhann le clár na dtoghthóirí atá le foilsiú roimh lá na vótaíochta. Chun bheith cáilithe i gcomhair clárúcháin ar an bhforlíonadh, ní mór do dhuine a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn ar lá na vótaíochta, nó roimhe, agus ní mór gnáthchónaí a bheith air/uirthi sa dáilcheantar ina bhfuil an fothoghchán á sheoladh. Chun ainm duine a chur á chlárú ar an bhforlíonadh a ghabhann leis an gclár, comhlánaíonn an duine an fhoirm iarratais iomchuí (RFA2) atá ar fáil lena híoslódáil ó www.checktheregister.ie nó atá ar fáil ó Chathair, Contae nó Comhairlí Cathrach agus Contae. Ní mór don údarás clárúcháin don cheantar ina bhfuil cónaí ar an iarratasóir foirmeacha iarratais a fháil tráth nach déanaí ná Dé Máirt 12 Samhain 2019.

Ní mór d’iarratasóir an t-iarratas ar é a chur ar an bhforlíonadh le clár na dtoghthóirí a shíniú i láthair Garda Síochána as stáisiún Gardaí áitiúil an iarratasóra, Garda a chaithfidh a bheith sásta maidir le céannacht an té sin sula síneoidh sé nó sí an fhoirm agus sula gcuirfidh sé nó sí dáta agus stampa uirthi.  D’fhéadfadh an Garda aitheantas grianghrafadóireachta nó eile a iarraidh.  Sa chás go gcuireann an t-iarratasóir in iúl i scríbhinn nach féidir leis nó léi dul chun cinn leis an iarratas ar an tslí seo féadfaidh an t-iarratasóir an fhoirm a shíniú i láthair oifigeach de chuid an údaráis chlárúcháin atá sásta maidir le céannacht an iarratasóra. Arís, d’fhéadfaí aitheantas grianghrafadóireachta nó eile a iarraidh.  Mura bhfuil ceachtar rogha thuas indéanta de bharr tinneas coirp nó míchumas coirp ní mór deimhniú dochtúra a bheith leis an bhfoirm. 

Má tá duine i dteideal vótáil tríd an bpost, nó mura bhfuil sé ábalta a theacht i láthair le vótáil de bharr tinneas coirp nó míchumas coirp agus go bhfuil sé ina chónaí in ospidéal, i dteach altranais nó i bhforas dá leithéid, agus nach bhfuil sé ar Liosta na bPostvótálaithe ná ar Liosta na Vótálaithe Speisialta, féadfaidh sé fós iarratas a dhéanamh é a chur ar an bhforlíonadh leis na liostaí sin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ó údaráis chlárúcháin agus déanfaidh na húdaráis sin na socruithe cuí a bhaineann le comhlánú na foirme iomchuí a chur in iúl do dhaoine. Ní mór don údarás clárúcháin foirmeacha comhlánaithe a fháil tráth nach déanaí ná Dé Sathairn 9 Samhain 2019.

 

Category 
Topic 
Sub topic